środa, 29 czerwca 2022

Wiadomości

OGŁOSZENIE

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/2009. Nazwa zadania: ,,Dostawa wielozadaniowego stacjonarnego cyfrowego ultrasonografu z funkcją kolorowego Dopplera wyposażonego w wbudowany system archiwizacji".

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający: Fundacja na Rzecz Rozwoju Szpitala Grajewskiego informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

YAL s. j.
M. Lipski, D. Mickiewicz
ul. Zakładowa 7
26-670, Pionki

Uzasadnienie wyboru:  Wpłynęła jedna oferta o korzystnej cenie, spełniająca warunki udziału w postępowaniu. Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-03-06. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

YAL s. j.
M. Lipski, D. Mickiewicz
ul. Zakładowa 7
26-670, Pionki
Liczba punktów w kryterium cena: 100
Łączna liczba punktów:100

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia


Alicja Rutkowska-Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju Szpitala Grajewskiego
Józef Bogdan Zawrotny- Członek Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju Szpitala Grajewskiego
Jadwiga Dembińska- Członek Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju Szpitala GrajewskiegoKomentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.