niedziela, 14 sierpnia 2022

Oferty i promocje

Ogłoszenie

          Grajewo, 27.04.2012 r.


 1/2012ZAWIADOMIENIE   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/2012.Nazwa zadania: ,,Dostawa wielozadaniowego stacjonarnego cyfrowego ultrasonografu”.


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 GE Medical Systems Polska Sp. z o. o.
ul. Wołoska 9
02-583 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: W postępowaniu wpłynęła jedna korzystna oferta, która spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 04.05.2012 r.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę:

Lp.:                         
1. Nazwa wykonawcy: GE Medical Systems Polska Sp. z o. o.
Adres wykonawcy: ul. Wołoska 9,02-583 Warszawa
Cena oferty brutto: 143 091,53 zł.
Liczba pkt. w kryterium cena: 100


2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. W prowadzonym postępowaniu w trybie  przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę . Zgodnie z art. 94 ust.2  pkt 1) lit. a)  zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego z wyłonionym Wykonawcą po dopełnieniu wszelkich formalności, również przed upływem terminu 5 dni od przesłania faksem niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty i przed upływem 10 dni od przesłania pisemnie niniejszego  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1)    niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2)    zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.)

wtorek, 9 sierpnia 2022

Grajewo. Wycieczka do Energylandii

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.