Wiadomości

Ogłoszenia Wójta Gminy Wąsosz

 

Wąsosz, 12 czerwca 2024 r. 

PP.6721.1.1.2024

 

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY WĄSOSZ 

o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Wąsosz w gminie Wąsosz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wąsosz Uchwały Nr XXX/278/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Wąsosz w gminie Wąsosz, który wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. 

Przedmiotem planu będzie przede wszystkim ustalenie przeznaczenia terenów udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Wąsosz 9” oraz określenie sposobów zagospodarowania i zabudowy terenów w granicach wskazanych w uchwale intencyjnej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego: 

-  wnioski w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz 

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP): /ugwasosz/SkrytkaESP ), poczty elektronicznej: wojt@gminawasosz.pl.

Wnioski do planu miejscowego mogą być wnoszone wyłącznie na formularzu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wąsosz pod adresem: https://bip-ugwasosz.wrotapodlasia.pl/zagospodarowanie-przestrzenne/ w zakładce Wzór formularza pisma dotyczącego aktów planowania przestrzennego.

 

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby składającego wniosek oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, przedmiot wniosku oraz oznaczenie obszaru, którego dotyczy, pozwalające na identyfikację nieruchomości, a także wskazanie, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może zawierać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu. 

 

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2024 r.

Wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Wąsosz.

 

 

Wójt Gminy Wąsosz

Tomasz Krukowski

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.