Oferty i promocje

Ogłoszenia UG Grajewo


OGŁOSZENIE 1

Wójt Gminy Grajewo po pięciu,  a dla działki nr 147 czterech, bezskutecznych przetargach przeprowadzonych w dniach: 21.09.2010, 04.11.2010,  05.01.2011, 27.04.2011 i 05.07.2011 r.  organizuje w dniu  03 listopada 2011 r. pierwsze rokowania na sprzedaż  następujących nieruchomości:

 nieruchomość składająca się z działek   Nr 207 o powierzchni 0,0500 ha  i  Nr 454  o powierzchni  0,0600 ha położonej  na terenie wsi Sojczyn Grądowy dla której jest prowadzona księga  wieczysta LM1G 00021470/3.
Działki Nr 207 i 454 znajdują się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczone w ewidencji gruntów: Ł IV,N. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” w/w nieruchomość położone są w strefie ograniczonego zalesienia teren otuliny Biebrzańskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000.
Cena wywoławcza nieruchomości  składającej się z działek Nr 207 i 454  wynosi 120 zł   zaliczka  12 zł   
Rokowania odbędą się w dniu 03 listopada  2011 roku o godz. 900  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.
 Nr 55 o powierzchni 0,1000 ha położonej  na terenie wsi Grozimy dla której jest prowadzona księga  wieczysta LM1G 00021462/4.
Działka Nr 55 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczona jest w ewidencji gruntów: Lz, Ps IV. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” w/w nieruchomość przeznaczona jest pod uprawy polowe.
Cena wywoławcza działki Nr 55  wynosi 120 zł   zaliczka  12 zł   
Rokowania odbędą się w dniu 03 listopada  2011 roku o godz. 930  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.
 Nr 147 o powierzchni  0,3400 ha położonej na terenie wsi Grozimy  dla której jest prowadzona księga  wieczysta LM1G 00021462/4.
Działka Nr 147 znajduje się na terenie na którym  nie ma  opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczona w ewidencji gruntów: R VI, Ls V. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” w/w nieruchomość przeznaczona jest pod uprawy polowe.
Cena wywoławcza działki Nr 147  wynosi 2600,00 zł   zaliczka  260 zł   
Rokowania odbędą się w dniu 03 listopada  2011 roku o godz. 1000  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.
Przystępujący do rokowań winni wpłacić zaliczkę w podanej wysokości najpóźniej do dnia 28 października   2011 r. w kasie Urzędu Gminy ul. Komunalna 6 w godz. 800-1400  lub na konto Urzędu Gminy w BS  Szczuczyn o/Grajewo 42 8768 1013 1310 3105 2000 0020  / decyduje data wpływu na konto Urzędu Gminy /.
Przystępujący do rokowań winni również złożyć w Urzędzie Gminy Grajewo ul. Komunalna 6 do dnia 28 października  2011 r. do godz. 15.00 zgłoszenie w zamkniętych kopertach z napisem “Rokowania na sprzedaż nieruchomości nr….. położonej w...................”.
Zgłoszenie udziału w rokowaniach winno zawierać:
-imię i nazwisko, adres albo nazwę i siedzibę firmy, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
-datę sporządzenia zgłoszenia,
-oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
-proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Zgłoszenia nie zawierające wyżej wymienionych elementów zostaną odrzucone.
Nabywca ponosi koszty ustalenia granic nieruchomości oraz  zawarcia  aktu notarialnego.
Wpłaconą zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia. Osoba wyłoniona w drodze rokowań jako nabywca jest zobowiązana do uiszczenia reszty należności na konto Urzędu Gminy Grajewo najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego w wyznaczonym terminie, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Wójt Gminy  Grajewo zastrzega sobie prawo zamknięcia  rokowań  bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących rokowań  można uzyskać w pokoju Nr 3 Urzędu Gminy Grajewo /codziennie w godzinach 700 –1500 / lub telefonicznie /86/ 272-30-00  w 13 oraz na stronie internetowej BIP-ie urzędu.


                                        WÓJT
                                    mgr inż. Stanisław Szleter


OGŁOSZENIE 2

Wójt Gminy Grajewo organizuje w dniu 03 listopada 2011  III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż   następujących  nieruchomości :

 Nr 28 o powierzchni 0,2500 ha położonej  na terenie wsi Sojczynek dla której jest prowadzona księga  wieczysta LM1G 00021469/3.
Działka nr 28 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczona jest w ewidencji gruntów: Ls VI, N. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” działka położona jest na terenie istniejącego i projektowanego zainwestowania wsi-teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej z dopuszczeniem usług.
Cena wywoławcza nieruchomości  Nr 28  wynosi  7.500 zł  plus 23 % VAT tj. 9.225,00 zł      wadium  922,50 zł   
Przetarg odbędzie się w dniu 03 listopada  2011 roku o godz. 1100  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.
 Nr 42 o powierzchni 0,1700 ha położonej  na terenie wsi Sojczynek dla której jest prowadzona księga  wieczysta LM1G 00021469/3.
Działka nr 42 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczona jest w ewidencji gruntów: R VI. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” działka położona jest na terenie istniejącego i projektowanego zainwestowania wsi-teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej z dopuszczeniem usług.
Cena wywoławcza nieruchomości  Nr 42  wynosi  5.200 zł  plus 23 % VAT tj. 6.396,00 zł      wadium  639,60 zł   
Przetarg odbędzie się w dniu 03 listopada   2011 roku o godz. 1130  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.
 Nr 1558/4 o powierzchni 0,7707 ha położonej na terenie wsi Białaszewo dla której jest prowadzona księga  wieczysta LM1G 00021440/4.
Działka nr 1558/4 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczona jest w ewidencji gruntów: R V. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” działka położona jest w strefie istniejącego i projektowanego zainwestowania wsi jako teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej z dopuszczeniem usług lub jako  teren rekreacyjno-wypoczynkowy i sportu.
Cena wywoławcza nieruchomości Nr 1558/4  wynosi 30.000  zł plus 23 % VAT tj.36.900 zł   wadium  3.690,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 03 listopada   2011 roku o godz. 1200  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo
Pierwsze przetargi  odbyły się 05.04.2011 r., 12.07.2011.

O wysokości postąpienia  decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywca ponosi koszty ustalenia granic nieruchomości oraz  zawarcia  aktu notarialnego.
Przetarg będzie prowadzony  na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.)
Wadium w pieniądzu w ustalonej wysokości należy wpłacić do dnia 28.10.2011 r. w kasie Urzędu Gminy ul. Komunalna 6 w godz.  8 00-14 00  lub na konto Urzędu Gminy w BS  Szczuczyn o/Grajewo 42 8768 1013 1310 3105 2000 0020  / decyduje data wpływu na konto Urzędu Gminy /.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo, najpóźniej  w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wójt Gminy  Grajewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 3 Urzędu Gminy Grajewo /codziennie w godzinach 700 –1500 / lub telefonicznie /86/ 272-30-00  w 13 oraz na stronie internetowej BIP-ie urzędu.

W Ó J T
mgr inż. Stanisław Szleter
OGŁOSZENIE 3

Wójt Gminy Grajewo organizuje w dniu 03 listopada 2011 r. II ustny przetarg nieograniczonego  na sprzedaż  nieruchomości Nr 364 o powierzchni 0,4200 ha położonej na terenie wsi Kapice dla której jest prowadzona  księga wieczysta LM1G000 21458/3.
Działka nr 364 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczona jest w ewidencji gruntów: R VI, Ps V, Ps VI. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” działka położona jest w strefie istniejącego i projektowanego zainwestowania wsi – teren zabudowy  zagrodowej  i mieszkaniowej  z dopuszczeniem usług, teren  w Otulinie BPN i Naturze 2000.
Cena wywoławcza nieruchomości  Nr 364  wynosi  20.000  zł plus 23 % VAT tj. 24.600  zł    wadium  2.460 zł

O wysokości postąpienia  decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 250  zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 03 listopada  2011  roku o godz. 1230  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.
Pierwszy przetarg odbył się 30.08.2011 r.
Nabywca ponosi koszty ustalenia granic nieruchomości oraz  zawarcia  aktu notarialnego.
Przetarg będzie prowadzony  na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.)
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
- wpłacenie wadium do dnia 28.10.2011 r. w kasie Urzędu Gminy ul. Komunalna 6 w godz.  8 00-14 00  lub na konto Urzędu Gminy w BS  Szczuczyn o/Grajewo 42 8768 1013 1310 3105 2000 0020  / decyduje data wpływu na konto Urzędu Gminy /z oznaczeniem imienia i nazwiska lub nazwy oferenta i dopiskiem „ Wadium na działkę nr 364 w Kapicach ”.
-okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium w wysokości określonej dla danej nieruchomości z zaznaczeniem numeru działki oraz dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące przed ustaloną datą przetargu.

Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo, najpóźniej  w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wójt Gminy  Grajewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 3 Urzędu Gminy Grajewo /codziennie w godzinach 700 –1500 / lub telefonicznie /86/ 272-30-00  w 13 oraz na stronie internetowej urzędu.
Wójt
    mgr inż. Stanisław SzleterOGŁOSZENIE 4

Wójt Gminy Grajewo organizuje w dniu 03 listopada 2011 r.   IV  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości  Nr 365 o powierzchni 0,3500 ha położonej  na terenie wsi Kapice dla której jest prowadzona księga  wieczysta LM1G 000 33813/7.
Działka nr 365 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczona w ewidencji gruntów: B-R VI, R VI. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” działka położona jest na terenie istniejącego i projektowanego zainwestowania wsi-teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej z dopuszczeniem usług, teren w otulinie BPN i Naturze 2000.
Cena wywoławcza nieruchomości  Nr 365  wynosi  12.000 zł  plus 23 % VAT tj. 14.760 zł      wadium  1.476 zł   
O wysokości postąpienia  decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 03 listopada  2011 roku o godz. 1030  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.
Pierwsze przetargi odbyły się  05.04.2011, 12.07.2011, 30.08.2011
Nabywca ponosi koszty ustalenia granic nieruchomości oraz  zawarcia  aktu notarialnego.
Przetarg będzie prowadzony  na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.)
Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić do dnia 28.10.2011 r. w kasie Urzędu Gminy ul. Komunalna 6 lub na konto Urzędu Gminy w BS  Szczuczyn o/Grajewo 21 8768 1013 1310 3105 2000 0020  / decyduje data wpływu na konto Urzędu Gminy /.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo, najpóźniej  w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wójt Gminy  Grajewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 3 Urzędu Gminy Grajewo /codziennie w godzinach 700 –1500 / lub telefonicznie /86/ 272-30-00  w 13 oraz na stronie internetowej urzędu.

W Ó J T
mgr inż. Stanisław Szleter
Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.