poniedziałek, 8 sierpnia 2022

Wiadomości

  • 10 komentarzy
  • 10393 wyświetleń

Obwieszczenie UM w Grajewie

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Grajewa.

Na podstawie  art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późn. zm./ oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227/zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Grajewo uchwały Nr XLIX/282/10 z 22 lipca 2010 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Grajewa oraz uchwały Nr XI/77/11 z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium.


Podstawowym celem zmiany studium jest zmiana struktury przestrzennej miasta w zakresie wyznaczenia terenów pod lokalizację farm wiatrowych i usług. Zmianą obejmuje się teren położony pomiędzy ulicami Piłsudskiego, Braci Świackich i granicami administracyjnymi miasta. Jednocześnie informujemy, że w trakcie sporządzania zmiany studium, będzie prowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.


Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta w Grajewie przy ul. Strażackiej 6a w pok. 21 /sekretariat/ w terminie  do dnia 21.10.2011 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Burmistrz Grajewa
inż. Adam Kiełczewski

poniedziałek, 8 sierpnia 2022

Nietypowa kolizja w Piątnicy

poniedziałek, 8 sierpnia 2022

14 emerytura już wkrótce trafi do seniorów

Komentarze (10)

Precz z wiatrakami poza teren miasta Grajewa!!!

będziemy mieli holenderski krajobraz i większy współczynnik ekoenergii.

Andrzej a po za miastem Grajewo ludzie nie mieszkają?

Typowe dla Grajewa,nic nie trzeba.Tylko narzekanie .

Chodzi mi o to, że na terenie miasta nie powinno być takich ferm wiatrowych. To jedyne tereny rozwoju naszego miasta. Uważam, że takie wiatraki powinny stać jak najdalej od zabudowań miejskich i wiejskich.

do Andrzeja precz poza miasto do puszczy

Proponuję by każdy pracownik urzędu miasta i każdy radny postawili sobie wiatraki na swoich działkach , a nie decydowali za kogoś! Najpierw architekt miejskich zaplanował ładne osiedle mieszkaniowe, gdzie ludzie mieli mieć ciszę i spokój,a teraz planuje wcisnąć na przeciw wiatraki by ten spokój zburzyć, bardzo ładnie. Powiem szczerze ,że jeszcze nigdzie w terenie miejskim nie widziałem wiatraków!!!!!Grajewo jak zwykle musi być ewenementem na skalę światową!!!!!

Kto to słyszał, żeby w obrębie miasta budować wiatraki!!! I to na dodatek zaraz przy miejscach, które są zamieszkiwane! Bezmyślność totalna. Dobrze, że u nas można wynająć prawnika i pociągnąć do odpowiedzialności osoby, które przyczyniły się do utraty zdrowia. Wydaje się, że należałoby pomyśleć o zagospodarowaniu tych terenów bądź to pod domki jednorodzinne, bądź pod działalność gospodarczą, a nie wymyślać coś tak fatalnego!

w Niemczech i Holandii powoli likwiduje się wiatraki z racji ich oddziaływania na środowisko a w Grajewie wręcz przeciwnie..

zgadzam się z Piotrem, obok planowanej farmy wiatrakowej wg. planu zagospodarowania przestrzennego są tereny o ,,szczególnych walorach przyrodniczych" na których trzeba szczególnie dbać o środowisko naturalne - bzdury

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.