niedziela, 26 maja 2024

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Grajewskiego z dn. 10.04

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia  10 kwietnia 2024 r.   

Na podstawie art. 11f. ust. 3. i 4. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

(Dz.U. 2024 poz. 311) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) 


Starosta Grajewski


zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Radziłów, z dnia 27 grudnia 2023 r. - Starosta Grajewski wydał w dniu 10 kwietnia 2024 r. decyzję  nr 3/2024 ZRID  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą : „Przebudowa drogi gminnej nr 104170B ul. Ogrodowa oraz rozbudowa części drogi gminnej nr 1629114B w miejscowości Radziłów”.

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany.


Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości
:      

Działki o nr ewidencyjnych : 941,1445, 1617 i część działki: 1190/1, 1190/2 - położone w m. Radziłów.

Z treścią powyższej decyzji oraz z dokumentacją strony mogą zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym, ul. Strażacka 6b, pok. Nr 23, 24,  tel. 86 273 84 69 w godzinach 7.30 - 15.30. 


Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie : bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów. Ponadto, zawiadomienie o wydaniu decyzji w ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.


Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia  o wydaniu decyzji.

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10  § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Dzień publicznego ogłoszenia w drodze obwieszczenia: 12 kwietnia 2024 r.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.