czwartek, 30 maja 2024

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Grajewskiego

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia  16 kwietnia 2024 r.   

 

Na podstawie art. 11f. ust. 3. i 4. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2024 poz. 311) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) 


                                                                                                                                                 Starosta Grajewski


zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Radziłów, z dnia 27 grudnia 2023 r.– Starosta Grajewski wydał w dniu 16 kwietnia 2024 r. decyzję  nr 4/2024 ZRID  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą : „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103349Bw m. Koszarówka w km 0+000-0+069,5”.

 

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany.

 

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości :      

Działki o nr ewidencyjnych : 245, 246, 178/9  i części działek : 178/29, 325/1 - położone obręb Koszarówka, jednostka ewidencyjna Gmina Grajewo.

 

Z treścią powyższej decyzji oraz z dokumentacją strony mogą zapoznać się  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym, ul. Strażacka 6b, pok. Nr 23, 24,  tel. 86 273 84 69 w godzinach 7:30-15:30. 

 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie : bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Grajewo. Ponadto, zawiadomienie o wydaniu decyzji w ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

 

Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia  o wydaniu decyzji.

 

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10  § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Dzień publicznego ogłoszenia w drodze obwieszczenia : 18 kwietnia 2024 r.

 

 

środa, 29 maja 2024

Latarnik wyborczy 2024

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.