niedziela, 26 września 2021

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 1768 wyświetleń

Obwieszczenie Starosty (30.07)

Obwieszczenie Starosty (30.07)

Grajewo, 30.07.2021 r.

Starostwo Powiatowe w Grajewie
19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6B

 

O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY  GRAJEWSKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
W SPRAWIE UDZIELENIA POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ
"MLEKPOL" W GRAJEWIE ODDZIAŁOWI ZAKŁAD PRODUKCJI MLECZARSKIEJ W GRAJEWIE

 

Na podstawie art. 218 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) i art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.   z 2021 r., poz. 247 ze zm.) Starosta Grajewski informuje, że w dniu 27.05.2021 roku wszczęto na wniosek (uzupełniony w dniach: 04.06.2021 r., 11.06.2021 r., 26.07.2021 r.) postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla Oddziału Zakład Produkcji Mleczarskiej w Grajewie przy ul. Elewatorskiej 13 dla instalacji do oczyszczania ścieków pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego, zlokalizowanej w Grajewie przy ul. Ekologicznej 24a. Zawiadamia się, że organem właściwym do wydania decyzji oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Grajewski. Z przedłożonym wnioskiem można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B, w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój 25), w godzinach urzędowania 7.30 - 15.30.

Uwagi i wnioski można składać:

1. w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Grajewie ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo;

2. ustnie do protokołu;

3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262),


w terminie
30 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, tj. do dnia 30.08.2021 roku.

                                                                                                       

 

Z up. Starosty Mariola Grużewska

Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

Komentarze (1)

Te wszczęcie postępowania administracyjnego brzmi bardzo złowrogo.

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.