Szczuczyn

Obwieszczenie Starosty

                        

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 26.10.2017 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowa drogi gminnej nr 104157B w msc. Kieljany”.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257  ze zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych   (Dz.U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.) - obwieszcza się, że w dniu 27.09.2017 r. na wniosek Wójta Gminy Radziłów ul. Plac-500-lecia 14, 19-213 Radziłów, zostało wszczęte postępowanie  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowa drogi gminnej nr 104157B w msc. Kieljany” (działki nr 35/2 oraz części działek nr 4, 37).

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.
 

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:                                  
Działki  nr ewidencyjny 35/2 oraz części działek nr 4, 37 – obręb Kieljany, jednostka ewidencyjna Radziłów.

Działki ulegające podziałowi:

 

1. Obręb ewidencyjny Kieljany, jednostka ewidencyjna Radziłów:Działka nr ewid. 4 o pow. 0,7917 ha na działki:

a) 4/1 o powierzchni 0,0419 ha       b) 4/2 o powierzchni 0,7498 ha

   

Działka nr ewid. 37 o pow. 0,2250 ha na działki:

a) 37/1 o powierzchni 0,0618 ha      b) 37/2 o powierzchni 0,1632 ha

 

Powyższe oznaczenia interpretować:                 
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji,   które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,             
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

 

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 730-1530 ,  tel. (086) 273-84-70, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń   i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie: www.bip.starostwograjewo.pl   (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów. Ponadto, zawiadomienie o wszczęciu postępowania ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

    Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r.,     poz. 1257 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.

    Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10. § 1. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.                                                     

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.