wtorek, 28 maja 2024

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty

OBWIESZCZENIE
STAROSTY GRAJEWSKIEGO
z dnia 26 listopada 2013 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 104154B od drogi powiatowej nr 1836B – Szyjki i drogi gminnej nr 162513B w m. Szyjki.”    Zgodnie art. 11f. ust. 3. i 4. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DzU Nr 80, poz. 721 ze zm.) oraz art. 49. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2013r., poz. 267 ze zm.) – zawiadamiam, że na wniosek – Wójta Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14 w Radziłowie  – Starosta Grajewski wydał w dniu 22.11.2013 r. decyzję  nr 1/2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 104154B od drogi powiatowej nr 1836B – Szyjki i drogi gminnej nr 162513B w m. Szyjki.”

    Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren ustalone decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Radziłów. Stronami postępowania w sprawie są – właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, położonych na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.

    Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:
Działki nr ewid. 59, 64, 65, 66 oraz części działek nr 77/2, 89, 90, 91, 92 w obrębie m. Szyjki, jednostka ewid. Radziłów.

1. działka nr 77/2, obręb Szyjki o powierzchni 2,4632ha na działki:
a). 77/4 o powierzchni 2,4380ha
b). 77/3 o powierzchni 0,0252ha
2. działka nr 91, obręb Szyjki o powierzchni 0,1217 na działki:
a). 91/2 o powierzchni 0,1193ha
b). 91/1 o powierzchni 0,0024ha
3. działka nr 92, obręb Szyjki o powierzchni 0,2932 na działki:
a). 92/2 o powierzchni 0,2898ha
b). 92/1 o powierzchni 0,0034ha
4. działka nr 89, obręb Szyjki o powierzchni 0,1448ha na działki:
a). 89/2 o powierzchni 0,1430ha
b). 89/1 o powierzchni 0,0018ha
5. działka nr 90, obręb Szyjki o powierzchni 0,9748ha na działki:
a). 90/3 o powierzchni 0,9683ha
b). 90/1 o powierzchni 0,0029ha
c). 90/2 o powierzchni 0,0036ha
 
Powyższe oznaczenia interpretować:
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela,
ppkt. b), c) - nr działki ewidencyjnej będącej w liniach rozgraniczających teren przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji.

Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 7.30-15.30 ,  tel. 86 273 84 70.

Zgodnie z art. 18 ust 1e ww ustawy "W przypadku w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomości i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,
2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stała się ostateczna
- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równa 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego."

    Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie: www.bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów. Ponadto, zawiadomienie o wydaniu ww. decyzji Starosty Grajewskiego wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

    Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2013r., poz. 267 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia  o wydaniu decyzji.

    Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Grajewskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
    Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10. § 1. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.poniedziałek, 27 maja 2024

Komunikat UM w Grajewie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.