Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 8146 wyświetleń

Obwieszczenie Starosty

OBWIESZCZENIE
STAROSTY GRAJEWSKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn. "Budowa nawierzchni i infrastruktury w ulicy Geodetów w Grajewie”
 (bez dojazdu nr 1) polegająca na budowie nawierzchni jezdni z wjazdami i chodnikami, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,
wodociągu, linii oświetleniowej i przebudowie urządzeń telekomunikacyjnych.        

     Zgodnie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DzU z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.)  - zawiadamiam, że na wniosek inwestora – Burmistrza Miasta Grajewo ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo  - Starosta Grajewski wydał w dniu 07.07.2011 r. decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn. „Budowa nawierzchni i infrastruktury w ulicy Geodetów w Grajewie” (bez dojazdu nr 1) polegająca na budowie nawierzchni jezdni z wjazdami i chodnikami, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągu, linii oświetleniowej i przebudowie urządzeń telekomunikacyjnych.
     Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren ustalony decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego – Miasta Grajewo. Stronami postępowania w sprawie są – właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, położonych na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.

    Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:
Działki nr ewid. 3060/3, 3005, 3059, 3003/3, 3014, 2995/9, 2995/6, 2995/7, 2990/2, 2989/3, 2988/4, 2988/3, 2971/2, 2984 - obręb Grajewo, jednostka ewid. Grajewo.

Działki ulegające podziałowi:
Działka nr ewid. 3005 o pow. 0,0776ha na działki:
    a). 3005/1 o powierzchni 0,0185ha
b). 3005/2 o powierzchni 0,0591ha
Działka nr ewid. 2990/2 o pow. 0,0362ha na działki:
a). 2990/4 o powierzchni 0,0021ha
    b). 2990/3 o powierzchni 0,0341ha
Działka nr ewid. 2971/2 o pow. 3,9329ha na działki:
    a). 2971/4 o powierzchni 0,0652ha
b). 2971/3 o powierzchni 3,8677ha
Działka nr ewid. 3060/3 o pow. 0,1225ha na działki:
    a). 3060/4 o powierzchni 0,0066ha
b). 3060/5 o powierzchni 0,1159ha
Działka nr ewid. 3059 o pow. 0,3139ha na działki:
    a). 3059/1 o powierzchni 0,0080ha
b). 3059/2 o powierzchni 0,3059ha
 - obręb ewid. Grajewo.

Powyższe oznaczenia interpretować:
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,                                                                  
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

    Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (DzU z 2000r. NR 98, poz. 1071, ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, tel. 86 273 84 70.

    Z up. Starosty
  Mariusz Mikielski

Komentarze (1)

A kiedy pan starosta naprawi przełomy na drodze Szczuczyn Niećkowo ,,

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.