Wiadomości

Obwieszczenie Starosty

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w ramach zadania pn. “Budowa i przebudowa nawierzchni ulicy, parkingów i chodników na os. Południe w Grajewie , łączącej ulicę Szpitalną z ul. Koszarową wraz z przebudową infrastruktury technicznej.”

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) - obwieszcza się, że w dniu 19 kwietnia 2011r. na wniosek Burmistrza Miasta Grajewo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. “Budowa i przebudowa nawierzchni ulicy, parkingów i chodników na os. Południe w Grajewie, łączącej ulicę Szpitalną z ul. Koszarową wraz z przebudową infrastruktury technicznej.”

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości a także zatwierdzającą projekt budowlany.

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:
Działki nr ewid. 1738/3,1738/9, 1738/10, 1870/11, 1870/13, 4794/2, 2006/22, 2006/19, 1870/16, 1870/14, 2007/1, 1877/9, 1877/10, 1882/8, 2007/5, 2008/4, 1882/10, 1883/18, 2008/3, 1883/10, 4780/2, 2009/12, 4781/1, 4781/2, 1883/15, 1882/9 - obręb ewid. Grajewo.

Działki ulegające podziałowi:
Działka nr ewid. 2006/9 o pow. 0,0051ha na działki:

a). 2006/19 o powierzchni 0,0008ha

b). 2006/20 o powierzchni 0,0043ha

Działka nr ewid. 1870/8 o pow. 0,1510ha na działki:

a). 1870/16 o powierzchni 0,0046ha

b). 1870/17 o powierzchni 0,1464ha

Działka nr ewid. 1870/5 o pow. 0,0840ha na działki:

a). 1870/13 o powierzchni 0,0040ha

b). 1870/12 o powierzchni 0,0800ha

Działka nr ewid. 1870/6 o pow. 0,0565ha na działki:

a). 1870/11 o powierzchni 0,0012ha

b). 1870/10 o powierzchni 0,0553ha

Działka nr ewid. 1870/7 o pow. 0,1479ha na działki:

a). 1870/14 o powierzchni 0,0123ha

b). 1870/15 o powierzchni 0,01356ha

- obręb ewid. Grajewo,

Powyższe oznaczenia interpretować:
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji, ppkt. b), c) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w pokoju nr 24 Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, do dnia 27.06.2011 r. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

WA.6740.46.4.2011

 

 

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.