niedziela, 29 maja 2022

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty

OBWIESZCZENIE  STAROSTY GRAJEWSKIEGO


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w ramach zadania pn. „Budowa nawierzchni i infrastruktury w ulicy Geodetów w Grajewie” (bez dojazdu nr 1) polegająca na budowie nawierzchni jezdni z wjazdami    i chodnikami, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągu, linii oświetleniowej  i przebudowie urządzeń telekomunikacyjnych.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (DzU z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.   o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych   (DzU z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) - obwieszcza się, że w dniu 12.04.2011 r. na wniosek Burmistrza Miasta Grajewo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn. „Budowa nawierzchni  i infrastruktury w ulicy Geodetów w Grajewie” (bez dojazdu nr 1) polegająca na budowie nawierzchni jezdni z wjazdami i chodnikami, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągu, linii oświetleniowej i przebudowie urządzeń telekomunikacyjnych.
Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.
Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:
Działki nr ewid. 3060/3, 3005, 3059, 3003/3, 3014, 2995/9, 2995/6, 2995/7, 2990/2, 2989/3, 2988/4, 2988/3, 2971/2, 2984 - obręb ewid. Grajewo.
Działki ulegające podziałowi:
Działka nr ewid. 3005 o pow. 0,0776ha na działki:
 a). 3005/1 o powierzchni 0,0185ha
b). 3005/2 o powierzchni 0,0591ha
Działka nr ewid. 2990/2 o pow. 0,0362ha na działki:
a). 2990/4 o powierzchni 0,0021ha
 b). 2990/3 o powierzchni 0,0341ha
Działka nr ewid. 2971/2 o pow. 3,9329ha na działki:
 a). 2971/4 o powierzchni 0,0652ha
b). 2971/3 o powierzchni 3,8677ha
Działka nr ewid. 3060/3 o pow. 0,1225ha na działki:
 a). 3060/4 o powierzchni 0,0066ha
b). 3060/5 o powierzchni 0,1159ha
Działka nr ewid. 3059 o pow. 0,3139ha na działki:
 a). 3059/1 o powierzchni 0,0080ha
b). 3059/2 o powierzchni 0,3057ha
 - obręb ewid. Grajewo,

Powyższe oznaczenia interpretować:
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,        

ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.
Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w pokoju nr 23 Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, w terminie 14 dni  od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

                                                                                                               Z up. Starosty
                                                                                                            Mariusz Mikielski

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.