Wiadomości

OBWIESZCZENIE STAROSTY

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1823B na odcinku Rydzewo-Pieniążek”   w km 2+430 ÷ 2+708; 2+724 ÷ 2+796.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) - obwieszcza się, że w dniu 31 sierpnia 2009 r.   na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie ul. Fabruczna 4, 19-203 Grajewo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1823B na odcinku Rydzewo-Pieniążek” w km 2+430 ÷ 2+708; 2+724 ÷ 2+796. 
Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości a także zatwierdzającą projekt budowlany.

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:                                    
Działki nr ewid. 33, 34, 21, 23, 24, 25, 27, 29 - obręb ewid. Rydzewo-Pieniążek.
Działki ulegające podziałowi:
Działka nr ewid. 21 o pow. 1,8900ha na działki:
a). 21/1 o powierzchni 0,0035ha b). 21/2 o powierzchni 1,8865ha
Działka nr ewid. 23 o pow. 0,8800ha na działki:
a). 23/1 o powierzchni 0,2002ha b). 23/2 o powierzchni 0,6798ha
Działka nr ewid. 24 o pow. 0,5200ha na działki:
a). 24/1 o powierzchni 0,0479ha b). 24/2 o powierzchni 0,4721ha
Działka nr ewid. 25 o pow. 1,8900ha na działki:
a). 21/1 o powierzchni 0,0035ha b). 21/2 o powierzchni 1,8865ha
Działka nr ewid. 27 o pow. 0,3800ha na działki:
a). 27/1 o powierzchni 0,0097ha b). 27/2 o powierzchni 0,3703ha
Działka nr ewid. 29 o pow. 0,4100ha na działki:
a). 29/1 o powierzchni 0,0111ha b). 29/2 o powierzchni 0,3989ha

Powyższe oznaczenia interpretować:
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji, ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.  Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w pokoju nr 24 Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B tel. 862738470,   w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


                                                                                                                 Z up. Starosty
                                                                                                     Mariusz Mikielski

piątek, 19 kwietnia 2024

Głos na TAK - Dariusz Latarowski

piątek, 19 kwietnia 2024

S61 Guty-Szczuczyn zderzenie 2 tirów

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.