Wiadomości

OBWIESZCZENIE STAROSTY

OBWIESZCZENIE
STAROSTY GRAJEWSKIEGO
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Matlak k. Radziłowa – km 18+404 drogi powiatowej nr 1834B."
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) - obwieszcza się, że w dniu 29 grudnia 2009 r.  na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Matlak k. Radziłowa – km 18+404 drogi powiatowej nr 1834B."
Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości a także zatwierdzającą projekt budowlany.
Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:
Działki nr ewid. 884, 1618, 1560, 888, 957, 977 - obręb ewid. Radziłów.
Działki ulegające podziałowi:
Działka nr ewid. 884 o pow. 0,1043ha na działki:
a). 884/1 o powierzchni 0,0057ha
b). 884/2 o powierzchni 0,0986ha
Działka nr ewid. 888 o pow. 1,2565ha na działki:
a). 888/2 o powierzchni 0,0215ha
b). 888/1 o powierzchni 1,2350ha
Działka nr ewid. 1560 o pow. 0,6728ha na działki:
a). 1560/1 o powierzchni 0,0026ha
b). 1560/2 o powierzchni 0,6702ha
 - obręb ewid. Radziłów,

Powyższe oznaczenia interpretować:
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.
Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w pokoju nr 24 Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


                                                                                                               Z up. Starosty
                                                                                                            Mariusz Mikielski
                                                                                                            

poniedziałek, 26 września 2022

LXIV sesja Rady Powiatu (30.09)

poniedziałek, 26 września 2022

Ełk: zaginął Youssef Elhouil

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.