niedziela, 26 czerwca 2022

Wiadomości

Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E
 o wszczęciu postępowania

   Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, z a w i a d a m i a   się,  że w dniu 27.04-2009 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy  Miasta Szczuczyn postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę nawierzchni dróg, sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przyłączami, sieci wodociągowej z przyłączami  w/g załączonego projektu:
-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej w ul. Nadstawna, Stodolna, Pawełki, Osiedla Pawełki, Księży Pijarów, Królowej Katarzyny Jagiellonki, Królowej Marysieńki,Jakuba Wagi, Wołodyjowskiego, J.Pioli, Falkowskiego w Szczuczynie na działkach o nr. 217,229, 230/1, 230/2, 230/3 w obrębie ew. Świdry Awissa, oraz działkach o nr. 391/2,397/2,407/5,426/4,416/14 (dawniej 416/7 po podziale),436/1, 437/3,457,1056,1071,1132,1150,1153,1163/54,1164,1195,1196,1197,1278,1279,1431/41432/1,1433,1434,1435,1536,,416/12 (przed podziałem 416/2)w obrębie ewidencyjnym Szczuczyn.
- Budowa nawierzchni ulic Nadstawna, Stodolna, Pawełki, Osiedla Pawełki, Księży Pijarów. KrólowejKatarzynyJagiellonki, JakubaWagi, Wołodyjowskiego, J.Pioli,Falkowskiego w Szczuczynie,drogi do wsi Świdry Awissa oraz części ul. Królowej Marysieńkii i drogi do wysypiska odpadów komunalnych na działkach
o nr ewidencyjnych :229,230/1,230/2,230/3, w obrębie ew. Świdry Awissa oraz działkach nr. 407/5, 416/4, 416/7, 436/1, 437/3, 457, 1056, 1071, 1132, 1150, 1153,1163/54, 1164, 1195, 1196, 1197, 1278, 1279, 1431/4, 1432/1, 1433, 1434, 1435, 1536, 416/12 (przed podziałem416/2) w obrębie ew. Szczuczyn -Przebudowa kolidujących z inwestycją odcinków sieci wodociągowej i przyłączy  w ul. Falkowskiego na działkach o nr.416/4 ,416/7,457,1278, 1431/4 , 1432/1,1536 w obrębie ew. Szczuczyn

    W ciągu 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w tut. Starostwie Powiatowym  pokój nr 24 można zapoznać się z zamierzeniami
inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.