Wiadomości

OBWIESZCZENIE


STAROSTY GRAJEWSKIEGO


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ulic Nadstawnej i Gumiennej odc. II w Radziłowie” – w zakresie drogi gminnej nr 104168B – ul. Gumiennej.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (DzU z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) - obwieszcza się, że w dniu 28 listopada 2011 r.   na wniosek Wójta Gminy Radziłów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ulic Nadstawnej i Gumiennej odc. II w Radziłowie” – w zakresie drogi gminnej nr 104168B – ul. Gumiennej.
Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.


Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:
Działki nr ewid. 1147 - obręb ewid. Radziłów.

Działki objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą w całości przejęte na cele związane z realizacją inwestycji:
działka nr ewid. 1147 o powierzchni 0,0210ha - obręb ewid. Radziłów.

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w pokoju nr 24 Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, w terminie 14 dni   od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


                                                                                                               Z up. Starosty
                                                                                                            Mariusz Mikielski

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.