Wiadomości

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA


Działając na podstawie art. 49 Kpa, zawiadamiam, że po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa infrastruktury na os. Jana Pawła II w Grajewie" polegającej na budowie kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągu, oświetlenia ulicznego, nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2010r., znak: RDOŚ-20-WOOOŚ-II-66130-356/10/dk uzgodnił realizację powyższego przedsięwzięcia.


Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z jego treścią w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku przy ulicy Dojlidy Fabryczne 23, pokój 5, tel. (085) 7406981 wew. 21 w godz. od 8 - 15, w Starostwie Powiatowym w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B oraz w Urzędzie Miasta Grajewo przy ulicy Strażackiej 6A oraz na stronie internetowej BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku pod adresem: http://bip.rdos.eu/.
Na ww. postanowienie nie służy stronom prawo wniesienia zażalenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Starostwo Powiatowe w Grajewie
tel.  (086)  273-84-63
fax. (086)  273-84-62

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.