Wiadomości

O B W I E S Z C Z E N I E

 Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Grajewie  informuje,  że przystąpiło do realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Sporządzeniu uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Grajewie i wykonaniu prognozy oddziaływania na środowisko dla uproszczonych planów urządzenia lasu sporządzonych dla obrębów położonych w całości lub w części w granicach obszaru Natura 2000”. Przedsięwzięcie jest realizowane dla wsi położonych na terenie  gm. Rajgród, gm. Radziłów, miasta Grajewo i Szczuczyn, na okres 10 lat.

 Jednocześnie zgodnie z art. 48 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Grajewie  informuje, że odstąpiło od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla uproszczonych planów urządzenia lasu sporządzonych dla obrębów położonych poza obszarem Natura  2000.

 Z wyżej wymienioną dokumentacją można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Grajewie przy ul. Strażackiej 6 B, w wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w pokoju nr 25 w godzinach  8.00 – 15.00.

 Uwagi i wnioski  można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres – Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6 B, 19-200 Grajewo w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta  Grajewski.

piątek, 19 kwietnia 2024

Głos na TAK - Dariusz Latarowski

piątek, 19 kwietnia 2024

S61 Guty-Szczuczyn zderzenie 2 tirów

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.