wtorek, 28 czerwca 2022

Wiadomości

Nowe składy Rad Społecznych

XXVIII sesja Rady Powiatu Grajewskiego odbyła się w dniu 26 marca 2009 r. (czwartek)  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja miała charakter zwyczajny.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2008 r. na terenie powiatu grajewskiego:
a) Komendy Powiatowej Policji w Grajewie,
b) Prokuratora Rejonowego w Grajewie,
c) Komendanta Straży Miejskiej w Grajewie.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu grajewskiego.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2009 r.,
b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2008 r.,
c) w sprawie wyboru przedstawicieli powiatu grajewskiego do Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Grajewie,
d) w sprawie w sprawie wyboru przedstawicieli powiatu grajewskiego do Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie,
e) w sprawie wyboru przedstawicieli powiatu grajewskiego do Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie,

Przedstawiciele powiatu grajewskiego do Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Grajewie:
1. A.U. Zawadzka
2. H. Kulesza
3. H. Wróblewski
4. J.J. Nikliński
5. K. Waszkiewicz

Przedstawiciele powiatu grajewskiego do Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie:
1. D. Latarowski
2. J. T. Malinowski
3. Cz. Ołdakowski
4. S. Szleter
5. R. Ziemkiewicz

Przedstawiciele powiatu grajewskiego do Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie:
1. D. C. Łaguna
2. J. M. Marcinkiewicz
3. K. Czyżewski
4. W. Szczesny
5. Z. Sulewski


f) w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szczuczynie,
g) w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. ks. J.K. Kluka w  Wojewodzinie,
h) w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Zaocznego w Szczuczynie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół  w Szczuczynie,
i) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/82/04 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przekształcenia Technikum Mechanicznego w Zespole Szkół w Szczuczynie.
j) w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/184/09 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON  przeznaczonych na ich realizację w 2009 r. w Powiecie Grajewskim,
k) w sprawie zmiany uchwały XXXVII/218/06 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność powiatu oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania (...),

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i sprawy bieżące.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego
Stanisław Kossakowski


Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.