Wiadomości

Nabór na wolne stanowisko

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE


Gminny Zakład Komunalny w Wierzbowie, Wierzbowo 56A, 19-200 Grajewo ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.


I.    Nazwa stanowiska: Główny księgowy, wymiar etatu: pełny etat

II.    Wymagania:

1.    Wymagania niezbędne:
a)    posiadanie obywatelstwa polskiego,
b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)    niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
d)    nieposzlakowana opinia,
e)    wykształcenie: wyższe ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
f)    dobra znajomość zasad prowadzenia księgowości budżetowej,
g)    znajomość ustawy o finansach publicznych oraz innych przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej,
h)    umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
i)    dobra znajomość obsługi komputera oraz programów finansowo-księgowych,
j)    brak przeciwwskazań zdrowotnych,


2.    Wymagania dodatkowe (pożądane):
a)    kreatywność i zdolność do samodzielnego  planowania swojej pracy,
b)    umiejętności analityczne,
c)    dyspozycyjność,  rzetelność,  odpowiedzialność,
d)    odporność na stres,


III.    Zakres wykonywanych zadań:

Do podstawowych obowiązków należy:
a)    samodzielne, kompleksowe prowadzenie księgowości jednostki budżetowej zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości,
b)    wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
c)    dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
d)    dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
e)    przygotowywanie projektów planów finansowych, bieżąca analiza planów finansowych oraz przedkładanie wniosków w tym zakresie,
f)    sporządzanie sprawozdań finansowych,
g)    prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej w tym ksiąg rachunkowych,
h)    sporządzanie przelewów bankowych,
i)    prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji składników majątku jednostki,
j)    nadzór nad pobieraniem i odprowadzaniem dochodów,
k)    przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych w jednostce,
l)    sporządzanie list płac i obsługa programu Płatnik,


IV.     Wymagane dokumenty:

Dokumenty składane przez kandydatów na stanowisko – główny księgowy:
a)    aktualne CV wraz z listem motywacyjnym,
b)    oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub   umyślne przestępstwo skarbowe,
c)    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na tym stanowisku,
d)    kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz przebieg pracy potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata,
e)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f)    oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminny Zakład Komunalny w Wierzbowie w związku z prowadzonym naborem na stanowisko – „główny księgowy” oraz na publikację nazwiska i imienia oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grajewo oraz tablicy ogłoszeniowej Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie”.


Dokumenty należy składać do  Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie, Wierzbowo 56A, 19-200 Grajewo osobiście bądź korespondencyjnie w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 22.12.2009 r. (decyduje data wpływu). Kopertę należy opatrzyć dopiskiem: „ Nabór – główny księgowy”. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Wyniki naboru zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grajewo i tablicy ogłoszeń Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie.

Nie zwracamy nadesłanych aplikacji.    
                                Dyrektor Gminnego Zakładu  Komunalnego w Wierzbowie
                                             Łukasz Ajdyn

Wierzbowo, dn.  11.12.2009  r.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.