Wiadomości

Nabór na stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym

OGŁOSZENIE O NABORZE NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRAJEWIE ul. STRAŻACKA 6B. 


Starosta Grajewski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na  kierownicze stanowisko urzędnicze: 
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

 

1.      Liczba i wymiar etatu: 1 etat.

2.      Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo.

3.      Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

   1.      posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282),

   2.      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych,

   3.      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

   4.      wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce o kierunkach: prawo, administracja, rachunkowość, finanse, ekonomia, zarządzanie,

   5.      posiadanie nieposzlakowanej opinii, 

   6.      posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy,

4.      Wymagania dodatkowe : 

   1.      znajomość przepisów prawnych: o postępowaniu administracyjnym, 
o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych,  o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej,  o  zamówieniach publicznych oraz prawa pracy,

   2.      doświadczenie w  pracy na podobnym stanowisku,

   3.      umiejętność planowania i organizacji pracy,

   4.      umiejętność interpretowania i stosowania przepisów prawnych,

   5.      umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji. 

5. Główne zadania na stanowisku pracy: 

   1.      realizacja aktów prawnych wydawanych przez organy powiatu,

   2.      inicjowanie  i koordynowanie  prac związanych z opracowaniem wewnętrznych regulacji prawnych,

   3.      organizacja pracy Wydziału Organizacyjnego,

   4.      sprawowanie nadzoru nad  przestrzeganiem Regulaminu Pracy,   prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji,

   5.      prowadzenie spraw z zakresu kontroli zarządczej,

   6.      prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych,

   7.      zapewnienie warunków materialno-technicznych dla działalności Starostwa,

   8.      sprawowanie nadzoru nad załatwianiem spraw w zakresie rozpatrywania petycji, skarg i wniosków,

   9.      koordynowanie zadań w zakresie przeprowadzania naborów na stanowiska urzędnicze, odbywania służby przygotowawczej i dokonywania ocen okresowych pracowników,

   10.  prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr i usprawnianiem pracy w Starostwie,

   11.  wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Grajewie ul. Strażacka 6B. Praca z klientem. Praca w pozycji siedzącej, przy komputerze i obsługa urządzeń biurowych. Współpraca z pracownikami Starostwa Powiatowego w Grajewie. 

Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Częstotliwość wyjazdów służbowych poza siedzibę Starostwa – średnia. Dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz  dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń.

7.  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Grajewie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6 %.                                                                                                                        

8.  Wymagane dokumenty :

   1.      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

   2.      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia, poświadczone przez kandydata na każdej stronie "za zgodność z oryginałem"- miejscowość, data i czytelny podpis,

   3.      kserokopie świadectw pracy dokumentujących okres zatrudnienia poświadczone przez kandydata na każdej stronie „za zgodność z oryginałem” – miejscowość, data i czytelny podpis lub w przypadku pozostawania pracownika w stosunku pracy w czasie naboru – zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu pracownika zawierające informacje o długości okresu zatrudnienia,

   4.      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe i dodatkowe umiejętności poświadczone przez kandydata na każdej stronie 
„za zgodność z oryginałem” – miejscowość, data i czytelny podpis,

   5.      podpisane czytelnie przez  kandydata  i złożone w formie odrębnych dokumentów pisemne oświadczenia:

    a.   o posiadaniu obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ,

    b.   o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni    praw publicznych,

    c.   o braku skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 
lub umyślne przestępstwo skarbowe,

    d.   wyrażające zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, wykraczających poza zakres wynikający z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, przez Starostę Grajewskiego na potrzeby przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko urzędnicze, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa,

    e.   o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.


Dokumenty w zaklejonych kopertach z napisem "Nabór na stanowisko: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego" z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu i nr telefonu kandydata należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Grajewie, 

ul. Strażacka 6B  pokój nr 18, I piętro w terminie do dnia 1 października 2021 r. do godz. 15:30.

Oferty, które wpłyną do Starostwa  po wyżej określonym terminie, złożone w innej formie, jak również niespełniające wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane, a osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą o tym  powiadamiane.

Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie bądź odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grajewie, a także na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Grajewie, ul. Strażacka 6B.

Grajewo, 14.09.2021 r.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Starostwie Powiatowym w Grajewie

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO” informuję, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Grajewski  z siedzibą w Grajewie przy ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, tel: 86 2738463, adres e-mail: [email protected]

2.                  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Grajewie możliwy jest pod numerem tel. nr  86 2738465 lub adresem e-mail: [email protected] lub osobiście w siedzibie administratora.

3.                  Pani/Pana dane osobowe, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia  niniejszego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane osobowe na podstawie zgody (art. 6 ust. 1       lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie .

4.                  Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5.                  Odbiorcami Pana/Pani danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  a na podstawie Pana/Pani zgody – inne podmioty lub osoby.

6.                  Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w trakcie których Starosta Grajewski ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

7.                  Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz  odwołania zgody na ich przetwarzanie.

8.                   Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.                  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Niepodanie danych obowiązkowych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury. Może Pan/Pani w dowolnym momencie odwołać dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

niedziela, 17 października 2021

Wyprzedzał ciężarówką na skrzyżowaniu

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.