środa, 29 czerwca 2022

Wiadomości

Nabór na stanowisko

OGŁOSZENIE
NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DO SPRAW KADROWO - PŁACOWYCH
W ZESPOLE SZKÓL W SZCZUCZYNIE
Dyrektor Zespołu Szkół w Szczuczynie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Specjalisty do spraw kadrowo - płacowych w wymiarze 1 etatu.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).
1. Główne obowiązki:
1) Prowadzenie akt osobowych.
2) Przygotowanie i sporządzanie list płac i prac zleconych.
3) Prowadzenie kart wynagrodzeń.
4) Rozliczanie składek ZUS.
5) Rozliczenia podatkowe.
6) Sporządzanie deklaracji VAT.
7) Sprawozdawczość WUS z zatrudnienia i płac.

2. Wymagania:
1) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe - uzupełniające studia ekonomiczne magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe, ekonomiczne studium policealne - (preferowana co najmniej 3-letnia praktyka w jednostce budżetowej),
2) bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym programów Excel, Word i internetu,
3) znajomość obsługi programów księgowych (Qwant, Płatnik),
4) znajomość ustawy: o rachunkowości, finansach publicznych, podatku VAT,
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
6) obywatelstwo polskie,
7) niekaralność za przestępstwa: przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe,
8) dobry stan zdrowia,
9) nieposzlakowana opinia.
3. Wymagania pożądane:
1) obowiązkowość,
2) rzetelność,
3) dyspozycyjność i solidność,
4) umiejętność pracy w zespole.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) kwestionariusz osobowy z fotografią,
2) CV,
3) kopie dyplomów (uwierzytelnionych) oraz innych dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
4) kopie świadectw pracy (uwierzytelnionych),
5) ewentualnie referencje z dotychczasowych miejsc pracy,
6) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
7) oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego,
8) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
Oferty należy składać osobiście lub przesłać listownie w terminie do 02.09. 2009 r. do godz. 1200 do sekretariatu szkoły nr pokoju 23, pierwsze piętro (liczy się termin wpływu dokumentów do szkoły) w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs". Adres składania dokumentów: Zespół Szkół w Szczuczynie, ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn
5. Inne informacje:
Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa. O terminie i miejscu postępowania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Przy naborze przewiduje się indywidualną rozmowę z kandydatem. Oferty pracy kandydatów po zakończeniu rekrutacji będą przechowywane w sekretariacie Zespołu Szkół w Szczuczynie przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru. Zespół Szkół w Szczuczynie nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na okres próbny 3 miesięcy, druga umowa na czas określony i trzecia na czas nieokreślony po pozytywnej ocenie pracy. Kontakt ze szkołą można uzyskać pod numerem telefonu (086) 272 50 12.
Data ogłoszenia konkursu: 19.08.2009 r.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.