piątek, 23 lutego 2024

Wiadomości

Nabór na gł. księgowego


 NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRAJEWIE UL. STRAŻACKA 6B.

1.   Wymiar etatu:   1
2. Funkcje podstawowe wykonywane na stanowisku:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami  i zasadami rachunkowości prowadzenie rachunkowości Starostwa Powiatowego w Grajewie; wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym; dokonywanie wstępnej kontroli kompletności
i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
3. Wymagania niezbędne:
Obywatelstwo polskie; pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych; niekaralność za przestępstwa: przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne  skarbowe; ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości;  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
4. Wymagania dodatkowe:
Znajomość przepisów m.in. z zakresu finansów publicznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, rachunkowości, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; zdolność do interpretacji i stosowania prawa; biegła znajomość obsługi komputera; znajomość obsługi programu “PŁATNIK”.
5.  Wymagania pożądane:
     Doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym; zdolność do   samodzielnej pracy  merytorycznej; zdecydowanie i konsekwencja w działaniu; komunikatywność,   kreatywność,  umiejętność organizowania  pracy w zespole; doświadczenie w księgowości
     budżetowej.
6.   Wymagane dokumenty:
List motywacyjny, kwestionariusz osobowy lub C.V. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie; zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na określonym stanowisku, dokumenty potwierdzające staż pracy oraz inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.
7.   Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin: do 13 kwietnia 2007 roku.
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Grajewie ul. Strażacka 6B, pokój Nr 18 Sekretariat – I piętro.
8.   Inne informacje:
Wymagane dokumenty (list motywacyjny, kwestionariusz osobowy lub C.V. z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 1997r. Nr 133, poz.883 z późn.zm./ oraz ustawą z dnia 22.03.1999r o pracownikach samorządowych /Dz.U.
z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm./.

Grajewo, 2007-03-30

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.