niedziela, 26 czerwca 2022

Kraj

KRUS informuje

Nowe zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i wymiaru składek.

Z dniem 1 października 2009 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2009 r. Nr 79 poz. 667). Nowelizacja wprowadza następujące zmiany:

Objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym rolników nastąpi od dnia, w którym zostały spełnione warunki do objęcia tym ubezpieczeniem, a wyłączenie z ubezpieczenia - od dnia następującego po dniu, w którym ustaną okoliczności uzasadniające podleganie temu ubezpieczeniu (obecnie  obowiązuje kwartalny okres ubezpieczenia).
Składki będą miały wymiar miesięczny. W przypadku, gdy okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników będzie krótszy niż miesiąc, składki zostaną obliczone proporcjonalnie do liczby dni podlegania ubezpieczeniu.
Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za każdą osobę  podlegającą temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie (w tym także za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą) będzie miała  równą wysokość.
Składka miesięczna za każdego ubezpieczonego, podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu wynosić będzie 10% emerytury podstawowej (aktualnie składka na to ubezpieczenie  jest opłacana w wymiarze kwartalnym, odpowiadającym kwocie 30% emerytury podstawowej).

Rolnik prowadzący dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą będzie  zobowiązany  do opłacania miesięcznej składki emerytalno-rentowej w jej podwójnym wymiarze. Natomiast na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie składka za te osoby opłacana będzie w pojedyńczej wysokości, tak samo jak za pozostałych ubezpieczonych, którzy  pozarolniczej działalności gospodarczej nie prowadzą.
Dla części osób ubezpieczonych w Kasie wprowadzony zostanie zróżnicowany wymiar składki emerytalno-rentowej. Rolnik, którego gospodarstwo rolne obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 50 ha przeliczeniowych, będzie zobowiązany opłacać podstawową składkę w wysokości 10% emerytury podstawowej oraz dodatkowo składkę emerytalno-rentową za każdego  podlegającego  w jego gospodarstwie rolnika i jego małżonka, w wysokości uzależnionej od obszaru użytków rolnych (przedstawionej w tabeli umieszczonej pod tekstem)
Ubezpieczenie na wniosek będzie następowało od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony, a ustanie od dnia wskazanego w oświadczeniu złożonego przez  ubezpieczonego, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym oświadczenie zostało złożone w Kasie albo od pierwszego dnia okresu, za który składka nie została opłacona.
Ubezpieczenie osób prowadzących dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujących przy jej prowadzeniu, które:
·    nie zachowają ustawowego terminu na złożenie oświadczenia o rozpoczęciu prowadzenia tej działalności lub współpracy przy jej prowadzeniu – ustaje od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności lub współpracy,
·    nie zachowają ustawowego terminu na złożenie zaświadczenia o wysokości podatku należnego od przychodów z tej działalności za poprzedni rok podatkowy – ustaje z dniem, do którego ubezpieczony był zobowiązany je złożyć.
Nie zmienią się dotychczasowe  terminy opłacania składek. Składkę za każdy miesiąc w danym kwartale będzie należało opłacić w nieprzekraczalnym terminie do końca pierwszego miesiąca kwartału. Wyjątek stanowi termin płatności składek należnych za miesiące: październik, listopad i grudzień 2009r., który został  przesunięty, zgodnie z zapisem ustawy zmieniającej, na 31 grudnia 2009r.. Przed upływem tego terminu, do dnia 30 listopada 2009r. Kasa poprzez swoje jednostki terenowe doręczy rolnikom obowiązanym do opłacenia składek informację o wysokości miesięcznych składek należnych do zapłaty w czwartym kwartale 2009 r. oraz wyda rolnikom posiadającym gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych decyzje stwierdzające obowiązek opłacania i ustalające wymiar dodatkowej składki miesięcznej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

W sytuacji, gdy po wejściu w życie nowych przepisów rolnik opłaci składki na ubezpieczenie społeczne rolników za cały kwartał, a następnie w trakcie kwartału przestanie podlegać temu ubezpieczeniu, powstała nadpłata zostanie rozliczona zgodnie z przepisami art. 41b ust. 10-15 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników tj. zostanie z urzędu zaliczona na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku - na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik złoży wniosek o ich zwrot. W razie braku przyszłych należności, nadpłacone lub nienależnie opłacone składki zostaną płatnikowi zwrócone z urzędu. Prawo do zwrotu składek przedawnia się po upływie 10 lat od terminu ich wymagalności i wówczas składki nie podlegają zwrotowi.

Sposób obliczania składki emerytalno-rentowej od dnia 1 października 2009 r.    Podstawa wymiaru    Kwota miesięcznej składki - w zł
dla ubezpieczonych w gospodarstwach rolnych o pow. do 50 ha przelicz.    składka podstawowa = 10% emerytury podstawowej    68,00
dla ubezpieczonych w gospodarstwach rolnych o pow. powyżej 50 ha przelicz. do 100 ha przeliczeniowych    składka podstawowa + 12% podstawy wymiaru    149,00
dla ubezpieczonych w gospodarstwach rolnych o pow. powyżej 100 ha przelicz. do 150 ha przeliczeniowych    składka podstawowa + 24% podstawy wymiaru    230,00
dla ubezpieczonych w gospodarstwach rolnych o pow. powyżej 150 ha przelicz. do 300 ha przeliczeniowych    składka podstawowa + 36% podstawy wymiaru    311,00
dla ubezpieczonych w gospodarstwach rolnych o pow. powyżej 300 ha przeliczeniowych    składka podstawowa + 48% podstawy wymiaru    392,00
składka za domownika, niezależnie od wielkości gospodarstwa, obowiązuje w pojedynczym, podstawowym wymiarze, składka podstawowa    68,00

dyr mgr Barbara Sołomiewicz

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.