poniedziałek, 15 lipca 2024

Kraj

Kontrola placówek medycznych

Wojewoda podlaski skontroluje w 2012 roku podmioty lecznicze zarejestrowane w jego bazie do 30 listopada 2011 roku. W sumie przewidziano 62 kontrole nowo zarejestrowanych podmiotów leczniczych.. Sprawdzone zostaną umowy ubezpieczeniowe.

 

Kontrolerzy wojewody informują dzień wcześniej przed planowanym terminem rozpoczęcia kontroli, która obejmuje osobiste wizytowanie pomieszczeń oraz sprawdzanie ich stanu faktycznego z podanym we wniosku o rejestracje podmiotu leczniczego. Chodzi zarówno o posiadany sprzęt jak i wymogi sanitarne. Kontrolerzy sprawdza także posiadanie planu dostosowania placówki do wymogów sanitarnych.

 

Na podstawie dokonanej analizy przedkontrolnej określany jest zakres czynności kontrolnych czyli sprawdzenia, czy podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie ze strukturą organizacyjną wskazaną w prowadzonej dla podmiotu księdze rejestrowej, oznaczył prowadzone przedsiębiorstwo, jednostki i komórki, prowadzi działalność leczniczą w pomieszczeniach wskazanych w decyzji organu inspekcji sanitarnej, stosuje wyroby odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych, zapewnia udzielanie świadczeń wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach, spełnia obowiązek o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, czyli posiada zawartą umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz obowiązek ubezpieczenia od zdarzeń medycznych, posiada prawo do budynku lub lokalu w którym prowadzona jest działalność, posiada regulamin organizacyjny, zawarł stosowną umowę ubezpieczenia, udostępnia informację o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. -  źródło: Medicalnet

 

Wyszukiwanie Podmiotów Leczniczych

 

Podmiotami leczniczymi są:

  • przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej,
  • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
  • jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618), tj. instytuty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych,
  • fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,
  • kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe,

– w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.

 

Urząd Wojewódzki w Białymstoku

 

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.