czwartek, 2 lutego 2023

Wiadomości

  • 5 komentarzy
  • 7813 wyświetleń

Konferencja prasowa

10 stycznia 2017 r. w Urzędzie Miasta Grajewo przy ulicy Strażackiej 6A odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczyli: Burmistrz Miasta Dariusz Latarowski oraz Przewodnicząca Rady Miasta Halina Muryjas – Rząsa.


Podczas spotkania przekazano informacje nt.:
 

  •   przyjętej uchwały budżetowej:

Rada Miasta w dniu 29 grudnia 2016 r. powyższą uchwalę przyjęła jednogłośnie. W projekcie uchwały na 2017 r.  ustalono:
-  plan dochodów w wysokości ponad 80 mln zł – są to dochody pochodzące z naszych źródeł, nie uwzględniono środków zewnętrznych;

- plan wydatków w wysokości ponad 82 mln zł – najwięcej środków budżetowych „pochłonie” oświata i  wychowanie (ponad 28 mln zł), opieka społeczna (ponad 26 mln zł);

- deficyt budżetu w wysokości 2 600 000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym miasta;

- zgodnie z planem  na dzień 31.12.2017 r. stan zadłużenia miasta powinien wynieść nieco ponad 16 mln zł, wskaźnik zadłużenia będzie się wahał w granicach 28 procent. Powyższe kryterium jest bardzo bezpieczne dla miasta;

- jednocześnie miasto posiada wolne środki, które rezerwuje na wkład własny przy złożonych aplikacjach do różnego rodzaju programów zewnętrznych;
 

  •  złożonych niektórych wniosków o dofinansowanie:

a) Rewitalizacja centrum Grajewa

Umowę o dofinansowanie projektu podpisano w sierpniu ubiegłego roku. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 1 174 860 zł. Projekt zakłada wyprowadzenie obszaru rewitalizacji położnego wzdłuż ulic: Popiełuszki, Kilińskiego, Traugutta, Piłsudskiego, Nowickiego, Placu Niepodległości z sytuacji kryzysowej poprzez wypracowanie rozwiązań reagujących na główne problemy obszaru, t.j. degradację zabudowy oraz wykluczenie społeczne i gospodarcze. Okres realizacji projektu do 30 września 2018 r.

b) Nauka poprzez zabawę – zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w Przedszkolach Miejskich w Grajewie.

Całkowita wartość projektu 137 156,25 zł, dofinansowanie w kwocie 116 156,25 zł. Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności językowych  dzieci w wieku przedszkolnym przyjętych do Przedszkoli Miejskich w Grajewie, poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno – wychowawczej Przedszkola Miejskiego nr 1, Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 4, Przedszkola Miejskiego nr 6 o dodatkowe zajęcia z języka angielskiego. Okres realizacji  do 30 listopada 2017 r.

c) Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie

Całkowita wartość projektu 75 105,37 zł, dofinansowanie w kwocie 71 337,73 zł. Oprócz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, specjalistycznych oraz rozwijających uzdolnienia uczniów planowane jest doposażenie szkolnych pracowni przyrodniczych w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające rozwijanie kompetencji przyrodniczych poprzez eksperymentowanie i badawcze poznawanie przyrody, biologii i geografii.

d)  Uczeń na piątkę w Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Grajewie

Całkowita wartość projektu 78 636,20 zł, dofinansowanie w kwocie 74 703,84 zł. Oprócz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, specjalistycznych oraz rozwijających uzdolnienia uczniów planowane jest doposażenie szkolnych pracowni przyrodniczych w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające rozwijanie kompetencji przyrodniczych poprzez eksperymentowanie i badawcze poznawanie przyrody.

e) Innowacyjna matematyka – kreatywny uczeń w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Grajewie

Całkowita wartość projektu 70 101,31 zł, dofinansowanie w kwocie 66 581,29 zł. Oprócz zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz rozwijających uzdolnienia uczniów planowane jest doposażenie szkolnych pracowni matematycznej w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające rozwijanie kompetencji kluczowych matematycznych.

f) Poprawa infrastruktury turystycznej poprzez rozbudowę i oznakowanie ścieżek rowerowych oraz miejsc wypoczynku ułatwiających dostęp do punktów przyrodniczych, kulturowych i historycznych.

Źródło finansowania wskazane poprzez program współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020. Cel tematyczny projektu – dziedzictwo, promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego. Koszt całkowity projektu na poziomie 915 447 euro, Miasto Grajewo ma partycypować w koszcie całkowitym w kwocie ponad 550 tys. euro. Kwota dofinansowania dla całego projektu (po stronie białoruskiej i polskiej) to prawie 780 tys. euro, w tym Grajewo ubiega się o kwotę ponad 501 tys. euro.

g) W kierunku zatrudnienia – reintegracja społeczno – zawodowa uczestników Centrum Integracji Społecznej w Grajewie

Całkowita wartość projektu 178 888,25 zł, dofinansowanie w kwocie 168 088,25 zł. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie kilkunastu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem społeczno zawodowym w postaci: poradnictwa psychologicznego, prawnego i zawodowego oraz skierowaniem na kursy i warsztaty zawodowe, realizowanym przez CIS w Grajewie.

h) prac dotyczących projektu rozbudowy i przebudowy miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Grajewie. Projekt na paręnaście milionów zł. Można uzyskać 63 procent kosztów kwalifikowanych.
 

  •  Budżetu Obywatelskiego 2017 r.

Do zagospodarowania jest 140 tysięcy złotych. Przed grajewianami pierwszy etap, czyli kampania promocyjno-informacyjna i edukacyjna, mająca na celu przybliżenie mieszkańcom idei budżetu obywatelskiego oraz zachęcenie do składania propozycji zadań. Przekazanie wiedzy na temat zasad korzystania z BO i prawidłowego zgłaszania zadań  trwa do 15 stycznia 2017 r. 30 stycznia br. upływa termin składania przez mieszkańców Miasta Grajewo formularzy zgłoszeniowych propozycji zadań.

Drugi etap kampanii promocyjno-informacyjnej, mający na celu przedstawienie projektów zgłoszonych przez mieszkańców, trwać będzie w dniach 15 - 28 luty 2017 r. Mieszkańcy w sprawie wyboru zadań do BO głosować będą od 1 do 8 marca 2017 r. do godz. 11.30. Otwarcie urn nastąpi 8 marca 2017 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

e-Grajewo.pl

 

środa, 1 lutego 2023

Oszuści nie odpuszczają

Komentarze (5)

gdzie są nagrania pytam???!!!!

filmu już nie będzie / tylko milczenie

a kiedy wystapi czy poprowadzi sesje zastepca przewodniczacego rady ?

który zastępca? Ten od smsów??

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.