Wiadomości

Komunikaty o przetargach UM

K  O  M  U  N  I  K  A  T      I


Burmistrz Miasta Grajewo organizuje  ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej, położonej w Grajewie przy  ul. 23-go Stycznia  stanowiącej własność miasta Grajewo:
 
 nieruchomość niezabudowana oznaczona nr nr: 838/9,654/21,1104/2,10771/1
 o powierzchni  781 m2 posiadająca księgi wieczyste Kw – 737, Kw-7363
 Kw-15628  położona przy ul. 23-go Stycznia.
 
  cena wywoławcza netto - 57.377,05 zł + 22 % VAT / 12.622,95 zł / = 70.000,00 zł
 
 wadium –  14.000,00 zł           postąpienie -  700,00 zł
 
Na w/w nieruchomości ustanowić obciążenia tj:
1) nieodpłatną służebność przesyłu na rzecz Miasta Grajewo na działce oznaczonej nr 838/9 i nr 1104/2 polegającą na prawie korzystania przez Miasto z w/w działek w celu eksploatacji, konserwacji i naprawy sieci służącej do odprowadzania nieczystości płynnych, zlokalizowanej na tych działkach.
2) nieodpłatną służebność na działce oznaczonej nr 1077/1 i nr 1104/2  polegającą na prawie korzystania przez każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej nr 1077/2 i nr 1078 – z działek nr 1077/1 i nr 1104/2 w celu eksploatacji, konserwacji i naprawy przyłącza wodociągowego na nich zlokalizowanego.
 
Obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2009 roku o godz. 10.00  w sali Nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.
 
Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w formie pieniężnej przelewem do dnia 25.09.2009 r. na konto  Urzędu Miasta  Nr 67 1020 1332 0000 1002 0037 7192  w PKO BP S.A. O/ Grajewo /decyduje data wpływu na koncie Urzędu Miasta /.
 
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
 
Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.
 
Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.
 
                 Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 31 Urzędu Miasta Grajewo /codziennie w godzinach 7.30 –15.30 / lub telefonicznie /0-86/ 273-08-24 lub 273-08-25  oraz na stronie internetowej urzędu
 
 
 
K  O  M  U  N  I  K  A  T   II

Burmistrz Miasta Grajewo organizuje  ustny przetarg nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Grajewie przy ul. W. Perlitza  stanowiącej własność miasta Grajewo:
 
 nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 4615 o powierzchni  1158 m2 posiadająca księgę wieczystą Kw – 2785 położona przy ul. W. Perlitza.
 
 cena wywoławcza netto - 65.573,77 zł + 22 % VAT / 14.426,23 zł / = 80.000,00 zł
 
 wadium –  16.000,00 zł           postąpienie -  800,00 zł
 
W/w nieruchomość wolna od obciążeń.
 
Obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem 10MN – z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2009 roku o godz. 10.00 w sali Nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.
 
Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w formie pieniężnej przelewem do dnia 25.09.2009 r. na konto  Urzędu Miasta  Nr 67 1020 1332 0000 1002 0037 7192 w PKO BP S.A. O/ Grajewo /decyduje data wpływu na koncie Urzędu Miasta /.
 
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
 
Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.
 
Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.
 
                 Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 31 Urzędu Miasta Grajewo /codziennie w godzinach 7.30 –15.30 / lub telefonicznie /0-86/ 273-08-24 lub 273-08-25  oraz na stronie internetowej urzędu
 
 

K O M U N I K A T   III

Burmistrz Miasta Grajewo organizuje ustny przetarg ograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości zabudowanych stacjami transformatorowymi stanowiącymi własność miasta Grajewo:
 
1. Nieruchomość zabudowana oznaczona nr 2031/43 o pow. 100 m2, posiadająca urządzoną KW 2785, położona na osiedlu Jana Pawła II
cena wywoławcza  124.043,00 zł.
wadium  6.210,00 zł.                  postąpienie  1.250,00 zł.

W/w nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem EE – tereny urządzeń elektroenergetyki ( stacje transformatorowe ).
Cena wywoławcza obejmuje nakłady użytkownika (PGE Dystrybucja Sp. z o. o.).
 
2. Nieruchomość zabudowana oznaczona nr 4603/2 o pow. 68 m2, posiadająca urządzoną KW 2785, położona przy ul. Legionistów
cena wywoławcza  121.540,00 zł.
wadium  6.080,00 zł.                  postąpienie  1.220,00 zł.
W/w nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 7ZP – z przeznaczeniem podstawowym pod zieleń urządzoną.
Cena wywoławcza obejmuje nakłady użytkownika (PGE Dystrybucja Sp. z o. o.).
 
W/w nieruchomości wolne od obciążeń.
              Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2009 roku o godz. 11.00  w sali Nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.
            W przetargu mogą brać udział osoby, które zajmują się dystrybucją energii elektrycznej i eksploatacją sieci elektroenergetycznych.
            Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu winne w terminie do dnia 25 września 2009 roku do godz. 15.00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6A pokój Nr 21:     
oświadczenia o spełnieniu w/w wymogu, aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium.
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6A, najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

              Wadium w ustalonych wysokościach należy wpłacić w formie pieniężnej przelewem do dnia 25 września 2009 roku  na konto Urzędu Miasta nr :
67 1020 1332 0000 1002 0037 7192 w PKO BP S.A. O/Grajewo
  /decyduje data wpływu na koncie Urzędu Miasta/.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie wygrywajacej przetarg lub zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wygrywający przetarg ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe.
Organizator przetargu może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.
 
         Szczegółowe informacje o warunkach dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju Nr 31 Urzędu Miasta Grajewo /codziennie w godz. 730 – 1530/, kontakt telefoniczny pod nr  /086/ 273 – 08 - 24  lub  273 – 08 – 25.
 
 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.