Wiadomości

Komunikat ze Starostwa

ZAWIADOMINIE
        o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi             


 Stosownie do art. 7 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.   o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych /Dz.U. Nr 80, poz. 721 z późn. zm/ z a w i a d a m i a     się  o wydaniu przez Starostę Grajewskiego  Zarządowi Powiatu Grajewskiego decyzji   nr 1/08 z dn. 22-01-2008 r. o ustaleniu lokalizacji drogi   pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 1815B  Wąsosz-Komosewo-Bagienice w km 0+000  do 5+480” na działkach o nr ew. 161;, 162/1; 2062; 2062/1; 2419; 2542; 2545/1 i części działek o nr ew. 781/17; 1228/1; 1228/2; 1233/2; 1233/3; 1234/2; 1234/3; 2063 wraz  z poprawą odwodnienia drogi, przebudową infrastruktury technicznej oraz zatwierdzeniem projektu podziału  nieruchomości  - na działkach o nr ew.  1228/1; 1228/2; 1233/2; 1233/3; 1234/2; 1234/3; 2063 w obrębie miejscowości  Wąsosz, przy czym działki nr 161, 162/1, 2062, 2062/1, 2419, 2542, 2545/1, 781/17 z uwagi na przeznaczenie ich pod projektowaną drogę powiatową  oraz w związku z § 9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa  z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków  /Dz.U. Nr 38, poz. 454/ nie zostały objęte projektem podziału.
 
Decyzja zatwierdza jednocześnie podział nieruchomości na potrzeby drogi  zgodny z wykazem działek ewidencyjnych  przedstawionym niżej: 
1. działka nr 1228/1 o powierzchni 0,5669 ha na działki:
a/ 1228/5  o powierzchni  0,0722 ha
b/ 1228/6  o powierzchni  0,4947 ha
2. działka nr 1233/2 o powierzchni  1,7464 ha na działki:
a/ 1233/4  o powierzchni  0,0959 ha
b/ 1233/5  o powierzchni  1,6505 ha
3. działka nr 1233/3  o powierzchni  1,4193 ha na działki:
a/ 1233/6  o powierzchni  0,0588 ha
b/ 1233/7  o powierzchni  1,3605 ha
4. działka nr 1234/2 o powierzchni  0,3301 ha na działki:
a/ 1234/4  o powierzchni  0,0142 ha
b/ 1234/5  o powierzchni  0,3159 ha
5. działka nr 1228/2  o powierzchni  0,9501 ha na działki:
a/ 1228/3  o powierzchni  0,0536 ha
b/ 1228/4  o powierzchni  0,8965 ha
6. działka nr 1234/3  o powierzchni  2,8122 ha na działki:
a/  1234/6  o powierzchni  0,0406 ha
b/  1234/7  o powierzchni  2,7716 ha
7. działka nr 2063 o  powierzchni 0,4037 ha na działki:
a/   2063/1  o powierzchni  0,0071 ha
b/   2063/2  o powierzchni  0,3966 ha
      - ppkt a/  -  nieruchomości powstałe po podziale przeznaczone pod inwestycję.

 Stronami postępowania w sprawie są: właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.
 Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego  w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Grajewskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.
 Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U.  z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie  - doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.  Jednocześnie na podstawie art. 32 i art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska  /Dz.U. Nr 129  z 2006 r. poz. 902 z późn. zm./ informuje się  o zamieszczeniu w „Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie” danych o powyższej decyzji.  Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym  Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, tel. 0862738470, gdzie również znajduje się  „Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie”. 
 Decyzja wraz z załącznikami znajduje się także w Urzędzie Gminy  w Wąsoszu.

Starostwo Powiatowe w Grajewie
 

wtorek, 23 lipca 2024

Ogłoszenie UM w Grajewie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.