poniedziałek, 22 lipca 2024

Kraj

Kłopoty z dotacjami UE

Wstrzymanie konkursów planowanych w harmonogramie na kwiecień i maj 2008 roku.


Dnia 25 kwietnia 2008 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na swojej stronie internetowej poinformowało, iż:

W opinii Komisji Europejskiej istnieje zasadnicza niezgodność polskich przepisów prawnych z wymogami dyrektywy 85/337/EWG Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne" 

Zarzuty dotyczą w szczególności nieprawidłowego transponowania do polskiego porządku prawnego pojęcia „zezwolenia na inwestycję" oraz jego umiejscowienia w chronologii polskiego procesu inwestycyjnego.
Komisja Europejska przywiązuje ogromną wagę do przeprowadzania ocen oddziaływania inwestycji na środowisko zgodnie z prawem unijnym, wobec czego konsekwencją pozostawania w sporze z Komisją Europejską w opisanej powyżej kwestii będzie brak akceptacji projektów finansowanych ze środków unijnych w ramach całej perspektywy 2007-13.

Komisja Europejska oczekuje pilnego dostosowania polskiego prawa do przepisów wyżej wymienionej dyrektywy i do czasu wprowadzenia odpowiednich zmian w prawie polskim będzie akceptowała jedynie te inwestycje, dla których strona polska wykaże przeprowadzenie oceny środowiskowej zgodnie z prawem wspólnotowym.
W związku z powyższym Minister Rozwoju Regionalnego przygotowuje w przedmiotowych Wytycznych MRR niezbędne zmiany, które wskażą beneficjentom sposób postępowania w okresie przejściowym tj. do czasu wejścia w życie znowelizowanych polskich przepisów. Jednocześnie Minister Środowiska przygotowuje projekt ustawy wprowadzającej odpowiednie zmiany w przepisach prawa polskiego. Oba dokumenty są obecnie konsultowane ze służbami Komisji Europejskiej w celu uzyskania pozytywnej opinii Komisji Europejskiej dla tych zmian.
W związku z opisaną powyżej sytuacją, Wytyczne z 23 listopada 2007 r. przestają być stosowane od 24 kwietnia 2008 r. (dnia ogłoszenia Komunikatu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych, M.P. 2008 nr 34, poz. 306)."

W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 do czasu wydania ostatecznych rozstrzygnięć dotyczących kwestii postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wstrzymuje ogłaszanie konkursów zapisanych w harmonogramie na miesiąc kwiecień 2008 r. ( Działanie 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności i Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw) i maj 2008 r. ( Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu i Działanie 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego).

 

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

 

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.