piątek, 19 sierpnia 2022

Wiadomości

  • 14 komentarzy
  • 4812 wyświetleń

Kilka pytań do Prezes Zarządu PEC w Grajewie

Poprosiliśmy p. Radosława Zolnika, Prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie o omówienie inwestycji, które realizuje obecnie PEC i przybliżenie czytelnikom zmian technologicznych, jakie zachodzą w Spółce. 

Obecnie w Grajewie prowadzone są prace wiertnicze i kładziony jest kabel energetyczny łączący PEC  z GPZ 2 PGE Dystrybucja. Stacja 110/15 kV Grajewo 2  zlokalizowana jest przy ul. Wiórowej. Z przyczyn technicznych spółka nie mogła połączyć się z GPZ 1 przy ul. Elektrycznej. 

* GPZ Główny Punkt Zasilający, czyli stacja transformatorowa


Po zakończeniu inwestycji "Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia jego efektywności - budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem", Spółka będzie miała zwiększone możliwości wytwarzania energii elektrycznej.

Obecnie Przedsiębiorstwo posiada koncesje na wytwarzanie ciepła, przesył i dystrybucję ciepła oraz jest wpisane do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. Po zakończeniu przedmiotowej inwestycji wystąpimy do Prezesa URE o wydanie koncesji na wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej ujmującej nowo wybudowane źródło kogeneracyjne. 


Realizacja projektu, zapewni niezawodność techniczną, poprawi rentowność przedsiębiorstwa - za sprawą wytworzonej w procesie wysokosprawnej kogeneracji energii elektrycznej przeznaczonej na pokrycie potrzeb własnych Spółki (zmniejszenie kosztów zakupu  energii  elektrycznej) oraz na sprzedaż. Efektem będzie poprawa jakości powietrza w regionie, dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń.


W 2018 r. - z inicjatywy Urzędu Miasta Grajewo i PEC Sp. z o.o. w Grajewie - utworzony został Klaster Energetyczny "ENERGETYCZNE GRAJEWO", którego głównym celem jest stworzenie samowystarczalnej energetycznie Gminy poprzez budowę i późniejszą rozbudowę wewnętrznych źródeł energii i wewnętrznej sieci dystrybucyjnej. Działania, które obecnie podejmujemy mają na celu również realizację celów określonych w Klastrze.

 


Dostarczanie ciepła do pływalni i innych podmiotów - nowa nitka.

Projekt zakłada, iż odbiorcą ciepła niskotemperaturowego z wysokosprawnej kogeneracji będzie Miejska Pływalnia w Grajewie. W związku z tym trwa budowa węzła cieplnego oraz przyłącza cieplnego do ww. obiektu. Długość przyłącza to ok 480 mb.


Wykorzystanie gazu skroplonego (ewentualnie ziemnego w przyszłości), biomasy i tradycyjnych węglowodorów (miału węglowego) - obecnie i plany na przyszłość?


Aktualnie podstawowym paliwem dla tutejszej ciepłowni jest miał węgla kamiennego oraz biomasa. Po modernizacji ciepłownia stanie się źródłem trójpaliwowym. Dywersyfikacja dostawy paliw postawi PEC w bardzo korzystnej sytuacji. Nie będziemy uzależnieni tylko od jednego rodzaju paliwa. Będziemy mieli możliwość produkcji energii z wykorzystaniem miału węgla kamiennego, biomasy lub paliwa gazowego, tym samym zapewniając ciągłość i niezawodność dostaw energii cieplnej. 


Odejście od węgla to jeden z priorytetów polskich przedsiębiorstw energetyki cieplnej, szukających bardziej nowoczesnych i ekologicznych metod pozyskiwania ciepła. Powyższe inwestycje są niezbędne w Grajewie z uwagi na unijne wymogi w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Po przeprowadzeniu inwestycji, drastycznemu zmniejszeniu ulegnie produkcja ciepła w oparciu o źródła węglowe. Dzięki tym zabiegom spadnie też emisja szkodliwych substancji do atmosfery i poprawi się jakość powietrza.


Realizacja inwestycji spowoduje zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 67 912,5 GJ/rok oraz spadek emisji gazów cieplarnianych w ilości 22 241,6 Mg/rok.


Procentowy udział ciepła wytworzonego w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie z odnawialnych źródeł energii (biomasa), w łącznej ilości ciepła dostarczonego do miejskiej sieci ciepłowniczej za rok 2021 wyniósł: 40,83 %.


Jak wyglądają zapasy przed zbliżającą się zimą?

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Grajewie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.02.2003 r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych (Dz. U. z dnia 7 marca 2003 r.) utrzymuje wielkości zapasów paliw, jakie jest obowiązane utrzymywać i w odpowiedni sposób je gromadzi.


Obecnie prowadzimy rozmowy z kilkoma potencjalnymi dostawcami i w sierpniu planujemy podpisanie umów na najbliższy sezon grzewczy. W zależności od przebiegu rozmów i wymagań stawianych przez dostawców będziemy dostosowywać nasze możliwości płatnicze i pracować nad źródłami sfinansowania zakupu surowca.


Komisja Europejska wystąpiła 20.07.2022 r. z planem ograniczenia przez państwa członkowskie UE zużycia gazu ziemnego o 15 proc. między 1.08.2022 r. a 31.03.2023 r. Miałoby to zapobiec kryzysowi energetycznemu podczas najbliższej zimy. W założeniu państwa UE miałyby zobowiązywać się do osiągnięcia tego celu dobrowolnie, jednak w przypadku ogłoszenia przez Komisję stanu nadzwyczajnego byłby to już obowiązek.


Przypomnijmy, PEC Sp. z o.o. w Grajewie 29.01.2018 r. złożyło wniosek do NFOŚiGW pn. "Modernizacja systemu ciepłowniczego w Grajewie w celu zwiększenia jego efektywności - budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem". Umowa na realizację ww. projektu została podpisana przez Zarząd PEC Sp. z o.o. w Grajewie w dniu 18.12.2018 r. i rozpoczęła się realizacja. Próby, rozruch, uruchomienie Wykonawca robót planuje jesienią 2022 r. Po zakończeniu przedmiotowej inwestycji wystąpimy do Prezesa URE o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej ujmującej nowo wybudowane źródło kogeneracyjne.


Od wielu miesięcy sytuacja na rynkach ropy naftowej, gazu ziemnego, paliw płynnych i węgla jest bardzo zmienna i nieprzewidywalna. Dotyczy zarówno spraw związanych z popytem i podażą, jak i cenami (od 27.04 br. Gazprom ogłosił jednostronne wstrzymanie dostaw gazu do odbiorców w Europie). Znajduje to odzwierciedlenie również w Polsce i - co gorsza - niewiele dziś wskazuje, aby w przyszłym roku miało dojść do poprawy. Dlatego dziś prawie nikt nie podejmuje się przedstawiania konkretnych prognoz dotyczących przyszłych cen, ani nawet kierunków ich zmian. Zmiany cen surowców energetycznych dyktowane są kilkoma kluczowymi czynnikami.


Do pierwszej kategorii czynników należą wzajemnie powiązania surowców ze sobą, ponieważ np. zmiany cen gazu ziemnego zależą w dużym stopniu od cen ropy naftowej. Następnie wymienić należy wpływ wartości kursów walutowych, w których te surowce są denominowane na rynkach. Kurs walutowy decyduje o poziomie kosztów zakupu surowców z importu, a w efekcie o ich cenie na rynku krajowym. Ostatnia grupa obejmuje szereg czynników geopolitycznych takich, jak konflikty zbrojne i polityczne, czy kryzysy gospodarcze w regionach o dużym znaczeniu surowcowym.


Sytuacja ekonomiczna PEC

Sytuacja zmian cenowych na rynku ciepła jest bezprecedensowa, a niestabilność i nieprzewidywalność w tym zakresie najwyższa od wielu lat. Mamy obecnie do czynienia z nadzwyczajną sytuacją ekonomiczno-surowcową. Rosnąca inflacja zbiegła się z agresją Rosji na Ukrainę i nałożeniem embarga na rosyjski węgiel, co spowodowało m.in. ograniczony dostęp do tego surowca przekładając się na wzrost kosztów zakupu i transportu do Polski z innych kontynentów. Branża ciepłownicza popiera całym sercem embargo na rosyjski węgiel, ale musimy liczyć się ze związanymi z tym konsekwencjami, takimi jak drastyczny wzrost cen opału, a nawet czasowe braki w jego dostępności na rynku.


PEC Sp. z o.o. w Grajewie w trosce o dobro swoich odbiorców już wcześniej zadbało, aby sytuacja związana z brakiem ogrzewania i ciepłej wody nie miała miejsca. Byłoby to dla nas niedopuszczalne. Niestety, na ceny opału nie mamy wpływu, jednak dzięki odpowiednio wcześniejszym zakupom udało nam się uzyskać oferty najlepsze z możliwych. Jako odpowiedzialna i rzetelna firma, prowadzimy negocjacje w sprawie zakupu kolejnych dostaw węgla. Nie jest to zadanie łatwe, gdyż popyt na "czarne złoto" jest ogromny, a ceny stale rosną. Wzrost cen opału w stosunku do ubiegłego roku wyniósł kilkaset procent. Jako przedsiębiorstwo ciepłownicze nie jesteśmy w stanie wziąć na siebie tych kosztów, dlatego też będziemy zmuszeni do odpowiedniej kalkulacji cen i stawek opłat za ciepło.


Sytuacja finansowa Spółki jest trudna, ale stabilna. Przed nami stoją trudne wyzwania związane z zakupem paliwa do wytwarzania ciepła, praw do emisji CO2, a przede wszystkim zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa dostaw ciepła do naszych odbiorców.


Ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej to przyjazny środowisku, bardzo bezpieczny, wygodny i ekonomiczny sposób zapewnienia komfortu cieplnego w budynku. Jest proekologiczne, bezpieczne dla środowiska.


Proces produkcji ciepła podlega surowym normom ochrony środowiska, przez co do atmosfery emitowanych jest znacznie mniej substancji szkodliwych. Otoczenie, w którym żyjemy jest wolne od smogu i popiołu, charakterystycznych dla tzw. niskiej emisji (palenisk domowych). Jest całkowicie bezpieczne i przyjazne dla użytkownika. Nie stwarza zagrożenia pożarowego. Nie wymaga troski o zapas paliwa, wywóz popiołu, czy przeglądy urządzeń. O ciągłość dostaw troszczy się PEC. Jest ekonomiczne. Cenę energii cieplnej kontroluje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Montowana w węzłach automatyka pogodowa pilnuje parametrów czynnika grzewczego i dostosowuje je do indywidualnych potrzeb Odbiorcy ciepła. Dzięki niej ciepło dostarczane jest zawsze, gdy na dworze robi się chłodniej, a w ciepłe dni dostawa jest automatycznie przerywana. Odbiorca nie musi o niczym pamiętać, to automatyka pilnuje, by nie ponosił zbędnych kosztów ogrzewania.


Niestety koszty ogrzewania budynków będą rosły. Ceny węgla nigdy nie były tak wysokie jak teraz. To przede wszystkim efekt odcięcia importu z Rosji. Ceny są wyższe w porównaniu do ubiegłego roku. Powodem jest nie tylko wzrost cen gazu i energii, ale przede wszystkim rekordowy wzrost cen węgla i jego brak. 


Ogólnoświatowy kryzys energetyczny i związana z tym sytuacja na rynkach paliwowych, malejąca podaż paliw kopalnych, rosnące ceny węgla kamiennego, który jeszcze przez następny rok będzie podstawowym paliwem wykorzystywanym w Ciepłowni Miejskiej do produkcji energii cieplnej oraz nadal gwałtownie rosnące ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla nie napawają optymizmem. Widzimy podwyżki praktycznie w każdym sektorze gospodarki. Na horyzoncie są już przecież podwyżki zamrożonych do tej pory przez rząd cen energii elektrycznej, jak również ogłoszony w ostatnich dniach planowany wzrost od stycznia i lipca 2023 roku płacy minimalnej. Te wszystkie składniki kosztowe na pewno będą miały wpływ na planowane koszty działalności Spółki PEC w przyszłym roku. Zostanie to z pewnością dokładnie przeanalizowane przez Urząd Regulacji Energetyki w procesie zatwierdzania nowej taryfy. Na dzień dzisiejszy trudno jest jeszcze przewidzieć, jakiego wzrostu cen ciepła możemy się spodziewać.


Czy zmieni się nazwa z ciepłowni na elektrociepłownię?


Od 31.05.2013 r. staliśmy się elektrociepłownią, wtedy to nastąpił odbiór końcowy robót realizowanych w ramach projektu "Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Grajewo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii". Elektrociepłownia Miejska w Grajewie produkuje w systemie kogeneracji 628 kW energii elektrycznej i 5.500 kW ciepła, przekazywanego w całości do miejskiej sieci ciepłowniczej.


W wyniku realizacji projektu, modernizacji i rozbudowie, grajewska ciepłownia stała się już wtedy elektrociepłownią. Po oddaniu do użytkowania nowego układu kogeneracyjnego opartego o paliwo gazowe wzrośnie udział wytwarzania energii elektrycznej w całej strukturze działalności Spółki. Czy konieczna jest zmiana nazwy firmy? Uważam, że na dzisiaj nie.


Prezes Zarządu - Radosław Zolnik 

 

czwartek, 18 sierpnia 2022

Pożegnanie Lata 2022

czwartek, 18 sierpnia 2022

Poszukiwany ukrywał się w polu kukurydzy

Komentarze (14)

Podsumowując :
"Wzrost cen opału w stosunku do ubiegłego roku wyniósł kilkaset procent. Jako przedsiębiorstwo ciepłownicze nie jesteśmy w stanie wziąć na siebie tych kosztów, dlatego też będziemy zmuszeni do odpowiedniej kalkulacji cen i stawek opłat za ciepło."

Zima zweryfikuje,czy grzejniki będą ciepłe.
Nie wiedziałem że komisja europejska będzie decydować o moim prawie do surowców naturalnych

Co w tym dziwnego?
Podstawowym zadaniem przedsiębiorstwa jest przynosić zysk, a nie ponosić koszt wzrastających cen paliw. Jeśli firma ma ustaloną taryfę ciepła metodą kosztową, to ma niekwestionowane prawo wnioskować o podniesienie taryfy w oparciu o wzrost ponoszonych kosztów.

Współczuje ludziom podlączonym do PEC !

Wrocek ekogoszek w tamtym roku kosztował poniżej 1 tys a dziś już sprzedają po 4 tys więc łatwo przeliczyć o ile procent. Niestety wszystko poszło w górę. Prąd, gaz, pellet, węgiel a My musimy bulić $$$. Dziwne że PEC jeszcze nie podniósł cen ale to zapewne przed nami.

Dzięki Wrocek, bo nie chciało mi się tego czytać wszystkiego

Wrocek Komentarze są sukcesywnie usuwane.Prawda boli port.........l

Czyli jak dobrze zrozumiałem wcześniejsze przekazy medialne, to właściciele domków dostaną dodatki na węgiel a mieszkańcy bloków są zdani na to ile ciepłownie im wyliczą?

Ja jestem do PEC podłączony i jest super przynajmniej czysto w domu i niczym się nie martwię. A cena różnie kwestia jak się grzejesz. Dom ocieplony nowa instalacja to płaciłem podobnie jak sąsiedzi co palą węglem. A teraz oni płaczą bo nie mogą kupić ekogroszku a jak jest to kosmiczna cena. Zobaczymy co będzie w PECu tej zimy.

Chcę się mieszkać w bloku to trzeba będzie płacić i nie narzekać

Stratedzy, zarządcy, których jedynym sposobem jest obciążenie odbiorcy końcowego. Latami myśleli nad tym i jest wielka koncepcja. Jeszcze te pisowskie pie.....nie, że to nie nasza wina. .

Jak węgiel był tańszy nie kupowali bo po co, /

Dlaczego komentarze są ucinane. Cenzura? Więc zamknijcie te stronę bo ludzie nie chcą już milczeć.

A niech robią co chcą. I tak nie mamy wpływu na to. Ci co mają liczniki to pewnie zakręcone będą bo też koszta ponoszone są. Naliczają tak jak im pasuje. Czy kto kolejek ma na to wpływ na pewno nie.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.