Warto przeczytać

  • 1 komentarzy
  • 25483 wyświetleń

Jak ustalić wysokość zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników

Obliczenie wynagrodzenia netto pracownika jest zadaniem dość karkołomnym. Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 18%, ale ani pracownik nie otrzymuje pozostałych 82% wynagrodzenia, ani do urzędu skarbowego nie trafia wskazane 18% wynagrodzenia brutto. Jak zatem obliczyć kwotę netto i pobrać zaliczkę na podatek w odpowiedniej wysokości?

  • Składki ZUS finansowane przez pracownika i składka zdrowotna

Załóżmy, że pracownik otrzymuje miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 1750zł. 
Kwotę tę pomniejszamy o 13,71% z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne:
- składki emerytalne (9,76%) tj. 170,80zł,
- rentowe (1,50%) tj. 26,25zł,
- chorobowe (2,45%) tj. 42,88zł
Razem składki wyniosą 239,93zł
Różnica pomiędzy wynagrodzeniem brutto o sumą składek na ubezpieczenie społeczne to tzw. wynagrodzenie zasadnicze - 1510,07zł.
Od kwoty wynagrodzenia zasadniczego odliczamy 9% na składkę zdrowotną, w tym wypadku będzie to 135,91zł.

  • Podstawa do opodatkowania

Następnie obliczamy podstawę opodatkowania odejmując od wynagrodzenia zasadniczego kwotę kosztów uzyskania przychodów (standardowo wynosi ona 111,25zł).
Podstawa do opodatkowania wyniesie więc 1398,82zł, zaokrąglona do pełnych złotych wynosi 1399,00zł

  • Kwota podatku i składki zdrowotnej podlegającej odliczeniu

18% naliczone od podstawy opodatkowania to 251,82zł.
Kwotę 251,82zł  pomniejszamy o 7,75% wynagrodzenia zasadniczego (jest to część składki zdrowotnej, którą można odliczyć od podatku). W naszym przykładzie będzie to 117,03zł. Od kwoty obliczonego podatku odejmujemy też 46,33zł (czyli 1/12 kwoty wolnej od podatku przysługującej w 2015 roku). 
Wyliczona w ten sposób zaliczka na podatek dochodowy wyniesie więc 88,46zł, po zaokrągleniu do pełnych złotych, będzie to kwota 88,00zł. 
Pracownik otrzyma do ręki wynagrodzenie w wysokości 1286,16zł

  • Obowiązki pracodawcy wobec urzędu skarbowego

Tak naliczony podatek pracodawca ma obowiązek odprowadzić, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczkę, na odpowiednie konto urzędu skarbowego.
Urząd skarbowy otrzyma zaliczkę na podatek, w wysokości zaledwie 5% wynagrodzenia brutto, wynagrodzenie netto wyniesie nieco ponad 73% całości. Pozostałe 22% zasili konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS otrzyma też dodatkową część składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, która stanowi koszt pracodawcy.
Do końca lutego następnego roku, pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi PIT-11, stanowiący całoroczne podsumowanie przychodów, kosztów uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz pobranych zaliczek na podatek dochodowy.


Artykuł przygotowany przez biuro rachunkowe Zotax.pl

Komentarze (1)

Gratuluje tym ktorzy ogarniaja ;)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.