Wiadomości

IX Sesja Rady Miasta

27 kwietnia  2007 roku ( piątek) o godz. 800, w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo (ul. Strażacka  6 A) odbędą się obrady IX zwyczajnej Sesji  Rady Miasta Grajewo.

Obrady sesji Rady Miasta są jawne i dostępne dla obywateli.  

 PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie obrad IX-tej sesji Rady Miasta i stwierdzenie ich prawomocności .
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z  obrad VII i VIII sesji Rady Miasta.
4. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady Miasta.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta Grajewo z wykonania budżetu za 2006r.:
a) wystąpienie Burmistrza Miasta;
b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu za 2006r.
c) prezentacja opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania  budżetu oraz o wniosku  Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium ;
d) prezentacja opinii o wykonaniu budżetu przez Przewodniczących stałych komisji RM;
e) dyskusja ;
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za rok 2006 – głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej.
1. Informacja o stanie bezrobocia na terenie miasta Grajewo w roku 2006 oraz o realizacji różnych form przeciwdziałania bezrobociu.
2. Informacja z działalności w roku 2006 następujących jednostek organizacyjnych miasta:
a) Miejskiego Domu Kultury;
b) Miejskiej Biblioteki Publicznej;
c) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
d) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz podporządkowanych mu jednostek: Klubu Seniora, Środowiskowego Domu Samopomocy, Klubu „Zdrowie i Trzeźwość”.
1. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania;
b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia i najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
   10. Informacja na temat gospodarki odpadami komunalnymi.
   11. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
   12. Odpowiedzi na  interpelacje, zapytania i wnioski.
   13. Wolne wnioski i informacje.
   14. Zamknięcie obrad Sesji..

               
                       Przewodniczący Rady  Miasta
               mgr Grzegorz  Curyło

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.