piątek, 23 lutego 2024

Wiadomości

Informacja o przetargu SP2

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ
Z DNIA 11 grudnia 2006r. NR SPRAWY SP 2 .IV.002-2/06/07

SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie 19-200 Grajewo, ul. Mickiewicza 1 tel. 086-272-30-63, fax 086-272-30-63 na podstawie  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2004 r. NR 19, poz. 177/ Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę.

Osoba upoważniona do kontaktów i udzielania informacji w sprawie zamówienia:
Specjalista d/s kadrowych Janina Kruszewska
Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: jak wyżej.
Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: jak wyżej

SEKCJA 2: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa produktów grupy . Produkty zwierzęce, mięso i podroby mięsne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów szczegółowo określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Miejsce wykonywania dostaw: Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie 19-200 Grajewo, ul. Mickiewicza 1

Oferty częściowe
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - szczegóły określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Oferty wariantowe
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Wartość zamówienia
Poniżej 60.000 EURO
Termin wykonania zamówienia
SUKCESYWNIE od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

SEKCJA 3: INFORMACJA O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

Nie jest wymagane wniesienie wadium. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust 1 i spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Od wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zamawiający żąda następujących dokumentów:
1. Kserokopia odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Oświadczenie /zgodnie z art.22 ust. 1 pkt. 1 -4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U.Nr 19, poz. 177/.
3. Wypełnionego Formularza ofertowego według wzoru będącego załącznikiem do specyfikacji. 

SEKCJA 4: TRYBY

Tryb udzielania zamówienia
Zapytanie o cenę
Kryteria oceny ofert
Cena 100%

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można:
a. otrzymać  bezpłatnie w siedzibie zamawiającego Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie ul. Mickiewicza 1
b. otrzymać bezpłatnie faxem wysyłając zamówienie na numer 086-272-30-63 podając w nim wszystkie dane dotyczące oferenta /nazwa firmy, adres, numer telefonu i faksu/.

Termin i miejsce składania ofert
Do dnia 18.12.2006 r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego tj. Szkoła Podstawowa nr 2 w Grajewie 19-200 Grajewo, ul. Mickiewicza 1 w zamkniętej kopercie zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści z opisem: "Dostawa mięsa do stołówki Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie".

Termin związania ofertą
7 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Otwarcie ofert
Publiczne, komisyjne otwarcie ofert i ich rozpatrzenie nastąpi w siedzibie zamawiającego, tj. Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie 19-200 Grajewo, ul. Mickiewicza 1 w dniu 18.12.2005r. o godz. 10.30

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.