środa, 28 lutego 2024

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 11747 wyświetleń

Informacja MOPS za 2006

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2006

Rejon działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmuje miasto Grajewo z liczbą ludności około 22.706 mieszkańców. Zatrudnionych jest 20 pracowników, w tym 11 prowadzących działalność środowiskową w zakresie pomocy społecznej - jeden pracownik socjalny obejmuje działalnością średnio 2.064 osoby ( zgodnie z ustawą o pomocy społecznej winno być 2000 osób na jednego pracownika działalności środowiskowej ) oraz 19 opiekunek domowych świadczących usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych w ramach zadań własnych

Jednostkami organizacyjnymi Ośrodka Pomocy Społecznej są następujące ośrodki wsparcia:
• Dom Dziennego Pobytu „Klub Seniora"
• Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
• Klub „Zdrowie i Trzeźwość." Przy Klubie działa również świetlica socjoterapeutyczna oraz kuratorska.

Środki finansowe na zadania zlecone przekazywane są z budżetu centralnego. W roku 2006 budżet na zadania zlecone wynosił 6.123.468,00 zł

Z budżetu miasta na cele pomocy społecznej wydatkowano kwotę - 283.375 zł
• zasiłki na żywność otrzymało 226 rodzin, 228świadczenia na kwotę 15.120 zł, w tym w ramach programu „pomoc Państwa w zakresie dożywiania" na kwotę 2.20,00zł (220 osób)
• świadczenia rzeczowe w postaci żywności w ramach „Programu" - 18 osób na kwotę 408,00zł
• zasiłki na opał otrzymało 355 rodzin, 648 świadczenia na kwotę 129.600 zł.
• opłatę za wyżywienie i pobyt w bursach szkolnych uczniów szkół zawodowych w okresie odbywania praktyk - 86 uczniów na kwotę 1.637,00 zł.
• zasiłki na zakup leków, środków higienicznych, oraz dojazdy do specjalistycznyct-placówek służby zdrowia - 32 rodziny, 76 świadczeń na kwotę 12.538,00 zł.
• dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"- 734 dzieci z 332 rodzin ( wydano 93.991 posiłków) na kwotę 70.767 zł.
• obiady dla dorosłych w „Klubie Seniora" - 134 ze 122 rodzin, 14.556 obiadów na kwotę 36.390 zł., w tym posiłki z „Programu „ 60 osób z 57 rodzin, 1.793 obiady na kwotę 4.483,00zł
• zasiłek na podłączenie licznika - 3 osoba - 298,00zł
• dopłata do obozu sportowego - 6 dzieci na kwotę l .800,00 zł.
• zasiłki z tyt. zdarzenia losowego (pożar) -3 rodziny na kwotę l .060,00 zł.
• remont mieszkania (likwidacja barier architektonicznych) l osoba - 806,00zł
• zasiłek na pokrycie opłaty na dowód osobisty - l osoba- 50,00zł
• zasiłek uzupełniające na zakup okularów - l osoba 75,00zł
• zasiłek na pokrycie czynszu - l osoba - 50,00zł
• dofinansowanie „Zielonej szkoły dla dzieci" - 5 dzieci - 475,00zł
• zasiłek na pokrycie kosztów dojazdu na kurs zawodowy 2 uczniów - 300zł
• opłata za pobyt w noclegowniach - l osoba- 2.370,00zł
• sprawienie pogrzebu - 4 świadczenia na kwotę 5.455,00zł.
• zofinansowanie (20%) zakupu sprzętu do kuchni i stołówek w szkołach podstawowych Nr 2 i Nr 4 w Grajewie w ramach Programu" pomoc Państwa w zakresie dożywiania" na kwotę 4.176zł.

Ponadto Ośrodek Pomocy udzielił pomocy w formie zasiłków okresowych 59 2rodzinom na kwotę 664.209,00zł. ze środków budżetu Państwa

• Usługami opiekuńczymi objęto 61 osób na kwotę 306.752,00zł
• odpłatność za pobyt 3 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Koszt pobytu w roku 2006 stanowił kwotę 24.479.,00zł.na plan 28.800zł.
• realizacja Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" w ramach dotacji z budżetu Państwa.
Plan dotacji stanowił kwotę 329.951 zł, wydatkowano 328.133 zł
- posiłki w szkołach i przedszkolach - 734 dzieci, na kwotę 283.069zł
- obiady w „Klubie Seniora" - 60 osób na kwotę 17.930zł
- świadczenia rzeczowe w postaci żywności — 18 osób na 1-kwotę l 631 zł
- zasiłki na żywność - 220 osób na kwotę - 8.800zł
- dofinansowanie w 80 °/o zakupu sprzętu do kuchni i stołówek w szkołach podstawowych Nr 2 i Nr 4 na kwotę 16.703zł.
 
Na wniosek Caritasu oraz miejscowych parafii - pracownicy socjalni Ośrodka typowali osoby do pomocy żywnościowej realizowanej przez wymienioną organizację w ramach pomocy unijnej. Ponadto już jesienią wspólnie z Policją! Strażą Miejską przygotowano wykaz 25 osób, którym groziło zamarznięcie w okresie silnych mrozów. Tut. Ośrodek zaopatrzył w opał w formie zasiłku. Wspólnie ze Strażą Miejską pracownicy socjalni odwiedzali w/w osoby. Stwierdzono, że w większości przypadków osoby te już od rana były pod wpływem alkoholu.
Poza wymienionymi formami pomocy finansowej tutejszy Ośrodek prowadzi również działalność mającą na celu zintegrowanie ludzi starszych oraz zaktywizowanie bezrobotnych. W tym zakresie ściśle współpracuje z Rejonowym Urzędem Pracy.
( Dyrektor MOPS)

e-Grajewo.pl

Komentarze (1)

no to mam pytanko. Z jakich funduszy utrzymywany jesr klub "Zdrowie i trzeźwośc i swietlica socjoterapeutyczna? Cz one sa w zadaniach MOPSU? Ja wiem że jest inaczej.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.