Wiadomości

  • 4 komentarzy
  • 2186 wyświetleń

III Sesja Rady Miasta Grajewo

26 czerwca 2024 roku (środa) o godz. 13.00 odbędzie się III Sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.
Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.

 

Obrady można śledzić w Internecie pod adresem: https://transmisja.esesja.pl/grajewoum

 

Proponowany porządek posiedzenia:

Otwarcie III Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
Przedstawienie porządku obrad.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
Debata nad raportem o stanie miasta Grajewo za 2023 r. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Grajewo za 2023 rok.

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Grajewo za 2023 rok:
-wystąpienie Burmistrza Miasta w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 2023 rok;
-przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2023 rok;
-przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny sprawozdania finansowego za 2023 rok, oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2023 rok;
-przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Grajewo za 2023 rok;
-dyskusja nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta Grajewo z realizacji budżetu za 2023 rok;
-podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Grajewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok;
-podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2023 rok.

 

Podjęcie uchwał w sprawach:
-zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia miasta Grajewo do Stowarzyszenia pod nazwą „Unia Miasteczek Polskich”;
-zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych miasta Grajewo;
-ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych miasta Grajewo oraz określenia wysokości  opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat;
-uchylająca uchwałę w sprawie przejęcia do realizacji zadań z zakresu funduszu świadczeń socjalnych części nauczycieli emerytów/rencistów objętych właściwością gminy Rajgród;
-uchylająca uchwałę w sprawie przejęcia do realizacji zadań z zakresu funduszu świadczeń socjalnych części nauczycieli emerytów/rencistów objętych właściwością gminy Grajewo;
-uchylająca uchwałę w sprawie przejęcia do realizacji zadań z zakresu funduszu świadczeń socjalnych części nauczycieli emerytów/rencistów objętych właściwością gminy Radziłów;
-planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta na III i IV kwartał 2024 roku;
-planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta na III i IV kwartał 2024 roku;
-planu pracy Komisji Budżetu Rady Miasta na III i IV kwartał 2024 roku;
-planu pracy Rewizyjnej Rady Miasta na III i IV kwartał 2024 roku;
-planu pracy Rady Miasta na III i IV kwartał 2024 roku;
-zmian w budżecie miasta Grajewo na 2024 rok.

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miasta Grajewo.
Sprawy różne.
Zamknięcie III Sesji Rady Miasta.

  

 

Komentarze (4)

Już się zaczyna pani przewodnicząca wprowadza punkt dotyczący podwyżki diet dla radnych.

Do Grajewiak. Grunt to dbanie o swoje cztery litery.

Andrzej, sprzedałeś się. /

Pani przewodnicząca, pani przywódca - Kaczyński mówił, ze do polityki nie idzie się dla pieniędzy. Gdzie podziały się te zasady. ?

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.