wtorek, 27 lutego 2024

Wiadomości

  • 3 komentarzy
  • 14457 wyświetleń

Europejczyk Roku 2005

Wydawnictwo "Monitor Unii Europejskiej" ogłosiło w ubiegłym roku konkurs na Europejczyka Roku 2005.
Kapituła konkursu Europejczyk Roku 2005 przyznała, po raz pierwszy tytuły Europejczyka Roku 2005. Tytuły otrzymały osoby, które odniosły wybitne sukcesy w zakresie zbliżania i współpracy narodów i państw Europy, budowaniu w Polsce nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju miast, gmin i regionów.
 Tytuł Europejczyk Roku 2005 otrzymali:
- w kategorii Polityk: Profesor Bronisław Geremek,
- w kategorii Uczony: Profesor Jan Barcz
- w kategorii Społecznik: Profesor Aleksander Smolar
- w kategorii Gospodarz gminy, miasta, regionu:
Zdzisław Czucha - Burmistrz Miasta Kościerzyna - I miejsce
Zofia Oszacka - Wójt Gminy Lanckorona - II miejsce
Włodzimierz Jędrzejak - Starostwa Powiatu Ostrów Wielkopolski - III miejsce
Jan Musiał - Burmistrz Miasta Brzeska - III miejsce
Kapituła Europejczyka Roku 2005 przyznała także dwa specjalne Tytuły za całokształt działalności. Otrzymali je:
- Profesor Andrzej Zoll,
- Minister Jarosław Pietras
Ponadto dyplomami honorowymi wyróżnieni zostali:
- w kategorii Społecznik:
Tadeusz Donocik - Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
Stanisław Jan Jarzyna - Członek Zarządu Polskiej Izby Agroturystyki
Adam Maliński - Działacz na rzecz współpracy polsko - niemieckiej
- w kategorii Gospodarz gminy, miasta, regionu:
Radosław Baran - Prezydent Miasta Będzina
Zbigniew Białecki - Wójt Gminy Łąck
Roman Duchnik - Starosta Powiatu Limanowskiego
Dionizy Duszyński - Wójt Gminy Popielów
Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa
Adam Fudali - Prezydent Miasta Rybnika
Kazimierz Górski - Prezydent Miasta Sosnowca
Stanisłąw Jędrzejczak - Wójt Gminy Łanięta
Maciej Kobyliński - Prezydent Miasta Słupska
Paweł Łukaszewski - Starosta Średzki
Krzysztof Maćkiewicz - Starosta Wąbrzeski
Ryszard Nawrocki - Wójt Gminy Stare Miasto
Tadeusz Piotr Nowicki - Burmistrz Goliny
Władysłąw Pazdan - Wójt Gminy Limanowa
Stanisław Rokosz - Wójt Gminy Debica
Jan Piotr Sarnowski - Wójt Gminy Baranów
Janusz Sepioł - Marszałek Województwa Małopolskiego
Krzysztof Smela - Wójt Gminy Mykanów
Stefan Strzałkowski - Burmistrz Miasta Białogard
Krzysztof Szkudlarek - Burmistrz Gminy i Miasta Witkowa
Stanisłąw Szleter - Wójt Gminy Grajewo
Marek Śliwiński - Burmistrz Strzyżowa
Marian Trela - Burmistrz Wilamowic
Andrzej Tyc - Starosta Zgorzelecki
Krzysztof Wójcik - Prezydent Bytomia


Kandydaturę Stanisława Szletera - Wójta Gminy Grajewo zgłosiła rada Gminy Grajewo uchwałą Nr 186/XXXVI/05 a 2005 roku.


UZASADNIENIE


 Nominując Wójta Gminy Grajewo - pana mgr inż. Stanisława Szleter do ogólnopolskiego konkursu na tytuł EUROPEJCZYKA ROKU 2005 w kategorii "gospodarz gminy" Rada Gminy Grajewo kierowała się operatywnością pana Wójta w pozyskiwaniu i wykorzystaniu środków finansowych z funduszu Unii Europejskiej na rzecz rozwoju Gminy Grajewo.
 Z inicjatywy pana Wójta, dzięki pozyskaniu środków unijnych z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w roku bieżącym gmina będzie mogła przystąpić do kolejnych prac inwestycyjnych.
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. "Urządzenie centrum wsi w miejscowości Białaszewo i modernizacja świetlic wiejskich w Białaszewie i Wierzbowie" złożony został przez gminę w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego 2004 - 2006", działanie 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego". Po ocenie formalnej i merytorycznej projekt oceniony został pozytywnie i zakwalifikowany do współfinansowania.
W dniu 23 listopada 2005 roku podpisana została z Samorządem Województwa Podlaskiego umowa o dofinansowanie projektu. Kwota przyznanej pomocy wynosi 421.428,00 złotych,
co stanowi 80 % kosztów kwalifikowalnych.
Ogólna wartość kosztorysowa zadania wynosi 607.883,00 złotych.
Przedmiotowy projekt będzie miał pozytywny wpływ na podniesienie standardu życia
w miejscowości Białaszewo i Wierzbowo oraz przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych.
We wsi Białaszewo zagospodarowany zostanie plac poprzez budowę zatok parkingowych, budowę chodników i zagospodarowanie skwerów pod teren zielony.
Budowa chodników w Białaszewie na ulicy Nowej wpłynie na lepszą komunikację mieszkańców pomiędzy kościołem a cmentarzem, a jednocześnie podniesie atrakcyjność turystyczną miejscowości.
W/w projekt przewiduje również remont świetlicy wiejskiej przy remizie OSP w Białaszewie, który będzie polegał na wymianie pokrycia dachowego, wymianie okien i drzwi oraz elewacji całego budynku. Po przeprowadzonym remoncie świetlica wiejska wyposażona zostanie
w sprzęt komputerowy, a także w stół bilardowy i stół do tenisa. Poza tym świetlica będzie pełniła funkcje kulturalne, stanowić będzie miejsce spotkań mieszkańców wsi.
W miejscowości Wierzbowo świetlica wiejska zostanie wyremontowana i rozbudowana
o salę klubową i garaż. Po zakończeniu rozbudowy dobudowana zostanie sala klubowa wyposażona w sprzęt komputerowy oraz stół do tenisa.
Także z inicjatywy pana Wójta Gmina Grajewo pozyskała środki pomocowe na realizację projektu pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szymany i w miejscowości Łamane Grądy".
W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Podlaskiego naborem wniosków
o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Priorytetu III Rozwój lokalny Działanie 3.1 Obszary wiejskie w dniu 09 lipca 2004 roku Gmina Grajewo złożyła wniosek o potencjalne dofinansowanie w/w projektu, który po pozytywnej ocenie Uchwałą Nr 108/1425/04 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 05 października 2004 zatwierdzony został do realizacji.
w dniu 03 lutego 2005 roku Wojewoda Podlaski podpisał umowę z Gminą Grajewo na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych. Całkowita wartość projektu wyniosła 2.812.560,49 złotych z czego 75 % - to współfinansowanie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego czyli kwota w wysokości 2.109.420,36 złotych.
Pozyskane zostały również środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację powyższego projektu, która przyznana została przez Wojewodę Podlaskiego w wysokości 281.256,05 złotych tj. 10 % wartości projektu. Środki własne gminy stanowiły 15 % wartości projektu czyli 421.884,08 złotych.
 Wspólnie z sześcioma ościennymi gminami w 2005 roku Gmina Grajewo przystąpiła do realizacji projektu pod nazwą "Rozbudowa infrastruktury na terenie dorzecza Biebrzy" w ramach którego rozbudowana została sieć wodociągowa w miejscowości Szymany i Łamane Grądy /koloniści/.
Koordynatorem projektu było Stowarzyszenie Samorządów Dorzecza Biebrzy. Całkowita wartość podprojektu wyniosła 177.807,38 złotych z czego wydatki kwalifikowalne stanowią wartość 161.948,60 złotych, natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 121.461,45 złotych.
 Z inicjatywy Wójta Gminy Grajewo - pana Stanisława Szleter gmina złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. "Kurs na prawo jazdy kat. C" do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie 2.3 - Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa. Działanie to miało na celu podniesienie przez mieszkańców gminy kwalifikacji zawodowych oraz ułatwienie podjęcia pracy poza sektorem rolnym.
Projektem objętych zostało 100 osób, które zameldowane są na pobyt stały na terenie Gminy Grajewo, jako rolnicy i domownicy z wyłączeniem emerytów, rencistów i osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Urzędzie Pracy w Grajewie, prowadzą gospodarstwo rolne oraz wyraziły chęć udziału w projekcie. W związku z powyższym, w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe, w którym wykonawcą został Ośrodek Kształcenia Kierowców w Grajewie.
Przedmiotowy projekt realizowany jest w czterech etapach - po 25 osób. Każdy etap trwa 4 miesiące. Ostateczni beneficjenci uczestniczą w zajęciach teoretycznej i praktycznej nauki jazdy od dnia 22 czerwca 2005 roku. Przewiduje się, iż zakończenie projektu nastąpi z dniem 31 maja 2006 roku. Kurs na prawo jazdy kat. C cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Gminy Grajewo, gdyż po jego ukończeniu daje szansę na znalezienie pracy jako kierowca samochodu ciężarowego, ci zaś poszukiwani są na lokalnym rynku pracy.
Z dnie 01 grudnia 2005 roku rozpoczął się IV etap kursu, który zakończy się w dniu 31 marca 2006 roku.
W/w projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 117 500,00 złotych, co stanowi całkowitą wartość projektu i 100 % kosztów kwalifikowalnych.
Wydatek związany ze wsparciem w ramach jednego projektu na jednego uczestnika wynosi 1.175,00 złotych.
 Dzięki staraniom pana Wójta - mgr inż. Stanisława Szleter w 2005 roku ogółem Gmina Grajewo otrzymała z funduszu Unii Europejskiej kwotę w wysokości 3.050.965,86 złotych, co stanowi 25,30 % budżetu gminy.
 Biorąc powyższe osiągnięcia i sukcesy pod uwagę Rada Giny Grajewo jednogłośnie uznała, że pan Wójt Gminy Grajewo w pełni kwalifikuje się do nominowania Jego osoby do ogólnopolskiego konkursu na tytuł EUROPEJCZYKA ROKU 2005.


UG Grajewo

poniedziałek, 26 lutego 2024

Opel wbił się bagażnikiem w drzewo

poniedziałek, 26 lutego 2024

Mlekpol na Techmilk 2024

Komentarze (3)

Brawo! zawsze uważałam Pana Wójta za aktywnego i podejmującego rozsądne decyzje pracownika na służbie Gminy Grajewo. Gratuluję bezinteresownie, bo ani nie znam tego Pana osobiście, ani też żadnych spraw w Gminie nie załatwiałam ale wszędzie gdzie mówiono o wójcie mówiono dobrze i to się potwierdziło.

BRAWO duży szacunek i wielki pokłon.
Panowie i panie, niech się Szleter przykładem stanie.

gratujacje!!!! :-)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.