Wiadomości

 • 3 komentarzy
 • 13466 wyświetleń

Echa XXVII sesji Rady Gminy

20 września br. o godz.10.00,  w sali konferencyjnej Spółdzielni Mleczarskiej „MLEKPOL” w Grajewie ul. Elewatorska 13, odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Grajewo.


Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Omówienie wyników wyborów uzupełniających do Rady Gminy Grajewo.

Do Rady Gminy Grajewo został wybrany Hieronim Szumski. (fot.19)  Mieszkaniec m. Łękowo zastąpił zmarłego radnego Czesława Gutowskiego.

  4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.

- Radnemu Szumskiemu życzę efektywnej pracy, dobrej współpracy zarówno z kolegami radnymi, jak i wójtem oraz całym Urzędem Gminy na rzecz dobra tej gminy i jej rozwoju - gratulował St. Szleter po złożeniu przez nowego radnego ślubowania.

  5. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 8 sierpnia 2013 roku.
  6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.
  7. Interpelacje i zapytania radnych.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Koszarówka, gmina Grajewo.

Uchwała podjęta jednogłośnie


  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym  Komisji Polityki Gospodarczej.

Do składu osobowego Komisji Polityki Gospodarczej powołano radnego H. Szumskiego.


10. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku.

fot. 37 - fragm. Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Grajewo za I półrocze 2013 r.;
Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku pozytywnie zaopiniowała przedłożoną przez Wójta Gminy Grajewo informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.


11. Złożenie sprawozdania z działalności Straży Gminnej Gminy Grajewo za okres od 1.01. do 30.06.2013 roku.

SG Grajewo powołano 21.09. 2007 r., jest to jednostka organizacyjna w strukturze UG. Ma swoją siedzibę przy ul. Komunalnej 6, tel. 509 868 240, 86 272 30 00.
Na 1 etacie pracuje komendant SG, który oprócz drobniejszego sprzętu ma na wyposażeniu samochód osobowy. W ewidencji wyników działań w większości znajdują się wykroczenia mieszkańców przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia oraz szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe, jak również wykroczenia zawarte w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zastosowane przez SG działania to m.in. środki oddziaływania wychowawczego (art. 41 k.w.), mandaty.
Wśród działań SG należy również wymienić m.in. konwojowanie, patrole mieszane (we współpracy z Policją), szkolenia, akcje prewencyjne.

12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Grajewo w roku szkolnym 2012/2013 wraz  z  wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

Średni wynik sprawdzianu klas VI szkół podstawowych w roku szk. 2012/13 z terenu gminy Grajewo, w każdej ze szkół gminnych (Białaszewo, Ruda, Wierzbowo), jest wyższy od średniego wyniku osiągniętego w całym województwie podlaskim.

Średni wynik egzaminu gimnazjalnego kl. III Gimnazjum w Danówku jest zbliżony w większości części (humanistycznej, historii i wos, matematyczno - przyrodniczej) do średniej w woj. podlaskim; w częściach językowych (angielski, rosyjski) jest nieco niższy niż średnia wojewódzka.

(fot. 38)

13. Informacja o stanie przygotowań szkół w Gminie Grajewo do roku szkolnego 2013/2014.
 •  Sieć publicznych szkól podstawowych stanowią:
  - Szkoła Podstawowa w Białaszewie,
  - Szkoła Podstawowa w Rudzie,
  - Szkoła Podstawowa w Wierzbowie.
 • Sieć publicznych gimnazjów stanowi Gimnazjum w Danówku.
 • Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych stanowią oddziały przedszkolne zorganizowane w następujących szkołach:
  - Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Białaszewie,
  - Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Rudzie,
  - Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wierzbowie.
 • Ponadto od 1.11.2013 roku w funkcjonują w gminie Grajewo: Punkty przedszkolne w Popowie i Białaszewie w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Prognoza liczby uczniów:

  Rodzaj szkoły / Liczba uczniów / Liczba oddziałów
  SP w Białszewie / 97 / 7
  SP w Rudzie / 145 / 7
  SP w Wierzbowie / 163 / 8
  Gimnazjum w Danówku / 178 / 8
  Punkt przedszkolny w Popowie / 15 / 1
  Punkt przedszkolny w Białaszewie / 15 / 1
  (razem: 613 uczniów, 32 oddz.)
 • Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określają arkusze organizacji roku szk. 2013/14 szkół opracowane przez dyrektorów z uwzględnieniem szkolnych planów nauczania.
 • Gmina w roku szkolnym 2013/14 zapewni dowożenie do szkól własnym transportem, przewoźnikiem wyłonionym w drodze przetargu – PKS Łomża. Dowożenie odbywać się będzie na 8 trasach.
 • Zarządzeniem Wójta Gminy Grajewo z 10.07.2013 r. powierzono p. Henrykowi Chrzanowskiemu stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudzie na okres
  od 1 .09.2013 r. do 31.08.2018 r.
 • Zarządzeniem Wójta Gminy Grajewo z 10.07.2013 roku powierzono p. Jolancie Samaszko stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbowie na okres od
  1.09.2013 r. do 31.08.2018 r.
 • Zarządzeniem Wójta Gminy Grajewo z 10.07.2013 roku powierzono p. Jolancie Surażynskiej stanowisko dyrektora Gimnazjum w Danówku na okres
  od 1 .09.2013 r. do 31.08.2018 r.
 • W okresie wakacji w szkołach gminnych zostały wykonane bieżące remonty i drobne prace porządkowo - konserwatorskie
 • Należy stwierdzić, że gminne placówki oświatowe są odpowiednio przygotowane zarówno merytorycznie jak i pod względem technicznym do nowego roku szkolnego.
(na podst. Informacji o stanie przygotowań szkół w Gminie Grajewo do roku szkolnego 2013/2014.)


14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Radni podjęli uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu radnego Waldemara Kacprowskiego (PiS), skazanego prawomocnym wyrokiem Sądu.
9 gł. za, 2 przeciw, 1 wstrzymujący

16. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółdzielni Mleczarskiej „MLEKPOL” w Grajewie.

Prezes Spółdzielni Mleczerskiej "Mlekpol" Edmund Borawski przedstawił informację o produkcji mleka, jego producentach w ujęciu globalnym oraz przybliżył jak na tym tle wypada zarządzany przez Niego Mlekpol. Pokazując wiele zestawień liczbowych, map i wykresów potwierdził, że Mlekpol zajmuje znaczącą pozycję nie tylko w kraju, również w Europie, jego pozycja wśród światowych marek jest coraz bardziej wyrazista.

17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

      

Podczas obrad przedstawicielka placówki terenowej KRUS w Grajewie, Alicja Małachowska, wręczyła nagrody rzeczowe laureatom konkursu wiedzy ph. "Bezpiecznie pracuję w gospodarstwie rolnym".
I miejsce
- Leszek Piekarski - Łamane Grądy
- Marek Motus - Bałaszewo kol.
II miejsce
- Janusz Kozikowski - Szymany
wyróżnienia:
- Jan Ajdyn - Boczki Świdrowo
- Andrzej Łajewski - Białogrądy
- Anna Niewiarowska - Okół
- Ryszard Zieliński - Brzozowa Wólka


wtorek, 21 marca 2023

Kondolencje

Komentarze (3)

a może by tak gmina zajeła sie spółka wodną bo niedługo przez jednego mieszkanca potopimy sie.kazdy wie o kogo chodzi

Mój sprzeciw.Jeden z odbierających nagrodę wcale nie prowadzi gospodarstwa rolnego. Krus w błędzie.

no zestawienie jak się patrzy! hej

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.