Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 11476 wyświetleń

Echa XV sesji Rady Miasta

30 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej UM Grajewo odbyła się XV. Sesja Rady Miasta Grajewo VI. Kadencji.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XV. Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zapytania i interpelacje radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał podjętych na XII. i XIII. Sesji RM.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Grajewo w roku szkolnym 2010/2011.
6. Informacja o pozyskanych w 2011 roku środkach pozabudżetowych. Perspektywy pozyskania środków zewnętrznych w roku 2012.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) sposobu rozpatrzenia skargi wniesionej na Burmistrza Miasta i Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie;

b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą mającym umowę zawartą na czas oznaczony do 3 lat;

c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lub od pierwszej opłaty przy oddawaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej lub jej części stanowiącej własność Miasta – w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 209a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami;

d) ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród;

Radni przegłosowali obniżenie kwoty dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Z 5 % z ogółu wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli w danej szkole na 4 %.


e) przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013;

f) zmiany uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie;

g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2017;

h) zmian w budżecie miasta na 2011 rok;

i) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok;

Radni podjęli decyzję o wzroście podatku od nieruchomości – średnio o ponad 4 %.


j) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok;

k) zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej;

l) określenia wzoru deklaracji podatkowych i informacji podatkowych;

m) zasad przyznawania diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych Rady Miasta Grajewo.

8. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
10. Przyjęcie protokołu z XIV. Sesji Rady Miasta z dnia 25 października 2011 r.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie XV. Sesji Rady Miasta.

 
 
 

Komentarze (1)

tak tak podnoście wszystkie podatki,a zwłaszcza od nieruchomości.Od 60 lat brniemy po błocie,nie będę wskazywać po raz kolejny nazwy tej ulicy,bo i tak samorządowcy mają to gdzieś,tylko podatek dobry i za co? za swoją ziemię?kpina żeby tylko wyciągać rękę i wstyd,a mieszkańcy o pomoc nie mają do kogo się zwrócić,każdy olewa tylko kasę trzepią za osiedzenia

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.