Wiadomości

  • 3 komentarzy
  • 10447 wyświetleń

Echa XLIV sesji Rady Powiatu


4 marca 2014 r. o godz. 14.00 odbyła się XLIV zwyczajna sesja Rady Powiatu Grajewskiego. Obrady miały miejsce w sali konferencyjnej Zespołu Szkół im. B. Podedwornego w Niećkowie.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Powiatu S. Kossakowski

2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XLIII sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
Informację przedstawił Starosta Powiatu Grajewskiego J. Augustowski.

5. Rozpatrzenie sprawozdań  z pracy komisji Rady Powiatu w 2013 r.
6. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg.
W Zarządzie Dróg Powiatowych w ramach przygotowań do zimowego utrzymania dróg wykonano m.in.:
- przygotowano drogi (oczyszczenie poboczy i rowów z traw i chwastów w miejscach narażonych na zawiewanie);
- przygotowano sprzęt własny (wykonano remont 3 ciągników, 3 pługów i bieżące przeglądy 3 rozsypywaczy mieszanki piaskowo – solnej);
- zakupiono samochód ciężarowy marki DAF, piaskarko-solarkę, skośny pług
odśnieżny samochodowy i skośny pług ciągnikowy, które są w szczególności wykorzystywane do utrzymania dróg powiatowych najbardziej oddalonych od Grajewa.
(pojazd został włączony do używanego w ZDP sytemu GPS służącego do bieżącej kontroli pracy sprzętu);
- przygotowano mieszankę piaskowo-solną na składowiskach w Grajewie i Wąsoszu
oraz w mniejszych ilościach w Bełdzie, Rajgrodzie i Niećkowie;
- wyłoniono wykonawców zewnętrznych do odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej nawierzchni ulic w Grajewie i Szczuczynie - są to miejscowe zakłady komunalne oraz zamówiono 5 pługów i 2 koparko – ładowarki do odśnieżania;
- zostało zawarte porozumienia z Gminą Wąsosz dotyczące zwalczania śliskości w miejscach niebezpiecznych i odśnieżania dróg powiatowych oraz z Gminą Grajewo na odśnieżanie 41,7 km dróg powiatowych.

Zima 2013/2014 jest łagodna. W grudniu wystąpiły większe opady śniegu, a na przełomie stycznia i lutego, przy niewielkich opadach śniegu, wiał bardzo silny wiatr powodując powstawanie zasp. Utrzymanie przejezdności niektórych odcinków dróg
powiatowych położonych w południowej części powiatu, gdzie wystąpiły większe opady
śniegu, wymagało ciągłej pracy sprzętu własnego i wynajmowanego. Okresami zimowe utrzymanie dróg sprowadzało się do zwalczania śliskości zimowej.

Dotychczas wynajmowane pługi i koparko - ładowarka odśnieżały przez 169,5 godz. (290,5 - w sezonie zimowym 2012/13), koszt pracy wynajmowanego sprzętu wyniósł 25,2 tys. zł. (49,6 – poprzedni sezon). Zimowe utrzymanie ulic w Grajewie realizuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych za kwotę 69 560 zł, a ulic w Szczuczynie - Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne za kwotę 42.120 zł. W ramach umów z ww. zakładami sprzątanie pozimowe jezdni, parkingów, chodników i pasów drogowych dróg objętych zimowym utrzymaniem będzie wykonane do końca marca br.

Sprzęt własny do 3.03.2014 r. pracował przy odśnieżaniu przez 500 godzin (989 – poprz. sezon). Do zwalczania śliskości zimowej dotychczas zużyto 740 t (800 – zima 2012/13) mieszanki piaskowo-solnej. Własny samochód z piaskarko - solarką i trzy ciągniki z posypywaczami pracowały przy zwalczaniu śliskości zimowej w sumie przez 310 godzin. (379 zima 2012/13). Należy przypuszczać, że koszty będą niższe w porównaniu do poprzedniego sezonu zimowego.

(na podst. Informacji o zimowym utrzymaniu dróg powiatowych z dn. 3.03.2014 r.; przyg. dyr. J. Połonowicz)


7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej za 2013 r.
Po przedstawieniu informacji wyjaśnień udzielali oraz odpowiadali na pytania Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej A. Jabłoński i Komendant Powiatowy Policji M. Przybyszewski.

8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2014 r. w Powiecie Grajewskim.


RODZAJE ZADAŃ I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZEZNACZONYCH NA ICH REALIZACJĘ W 2014 ROKU.
1. Zadania z zakresu zatrudniania  i rehabilitacji zawodowej  -  75 000 zł 
w tym na:
 -  zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób  niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających  w zatrudnieniu (art. 11)  -   75 000 zł
-  przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12a)  -    0 zł
-  zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art.26e)  -   0 zł
-  finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób  niepełnosprawnych (art. 40)  -    0 zł
2. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej art. 35 ust. 1 pkt 7 i 8    -  730 093 zł
w tym na:
   -  dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej -   517 860 zł
   - dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych  -    65 000 zł
   - dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  i  technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych  -   20 000 zł
   - dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych  -    4 000 zł
  - dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze   - 123 233 zł
3. Środki finansowe dla powiatu ogółem  -   805 093 zł

(na podst. Uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2014 r. w Powiecie Grajewskim, z dn. 4 marca 2014 r.)11. Wolne wnioski i sprawy różne.
12. Zamknięcie sesji.


fot. e-Grajewo.plZobacz:
INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W GRAJEWIE

   

niedziela, 26 marca 2023

Jak zrobić palmę wielkanocną?

Komentarze (3)

W powiecie nic zupełnie się nie dzieje... czas na zmiany

Oczywiście! Dlatego zapraszam roztropne osoby do tworzącego sie komitetu wyborczego. Ruszcie się ludzie. Aleksander Szymczak

Kriz wypadałoby odwiedzić stronę internetową starostwa. Wyręczę cie i podam link http://www.starostwograjewo.pl/var/resources/141/214/192/1.pdf

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.