Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 6119 wyświetleń

Echa sesji Rady Powiatu

22 maja br. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie ul. Strażacka 6B odbyła się L sesja Rady Powiatu Grajewskiego. Obrady miały charakter zwyczajny.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Powiatu Grajewskiego.

Radni Jednogłośnie przyjęli protokół z XLIX sesji Rady Powiatu Grajewskiego.

4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.

Informację z wykonania uchwał RP i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji przedstawił Starosta Grajewski Zygmunt Kruszyński.

5. Interpelacje radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2017 r.:

a) wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Powiatu,

b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu powiatu za 2017 r.,

Opinię Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu powiatu za 2017 r. przedstawił radny Sławomir Jan Ginel.

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Zarządu Powiatu oraz wniosku Komisji Rewizyjnej,

d) dyskusja,

  e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego powiatu grajewskiego za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu powiatu grajewskiego za 2017 r.,

 Radni jednogłośnie zatwierdzili roczne sprawozdanie finansowe powiatu grajewskiego za 2017 r. przyjęte uchwałą Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 10 maja 2018 r. oraz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu grajewskiego za 2017 r. przyjęte uchwałą Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 30 marca 2018 r. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Grajewskiego.

Po rozpatrzeniu: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu grajewskiego za 2017 r. i informacji o stanie mienia powiatu grajewskiego, przyjętych uchwałą Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 30 marca 2018 r. wraz z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Grajewskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r.; rocznego sprawozdania finansowego powiatu grajewskiego za 2017 r. przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 10 maja 2018 r. oraz wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grajewskiego o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu grajewskiego za 2017 r. Rada Powiatu Grajewskiego jednogłośnie udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Grajewskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu grajewskiego za 2017 r.

8. Podjęcie uchwał:

   a) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2018,

   b) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2018-2021,

  c) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość,

Podjętą uchwałą ustalono  tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z dziećmi, młodzieżą i słuchaczami placówek kształcenia ustawicznego oraz na rzecz dzieci i ich rodzin, przez nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, według następujących norm:

- pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni, doradcy zawodowi, zatrudnieni w szkołach (w tym szkołach z oddziałami przedszkolnymi) - obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin – 22

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczyciela zobowiązanego do pracy w innej szkole lub szkołach w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych ustala się według zasad określonych w Karcie Nauczyciela.

Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w kształceniu w formie zaocznej i kształceniu na odległość wynosi rocznie 700 godzin.

Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w szkołach zaocznych i w placówkach kształcenia na odległość zalicza się:

- godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń, zajęć praktycznych i konserwatoriów;

- faktycznie zrealizowane godziny:

  • poprawiania i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych (z wyjątkiem egzaminów: z nauki zawodu, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i maturalnego), licząc poprawienie 3 prac za 1 godzinę zajęć,
  • zajęć pedagogicznych realizowanych ze słuchaczami przez pełnozatrudnionego nauczyciela w formach przez niego wybranych i udokumentowanych w wymiarze nie przekraczającym 50 godzin rocznie; dla nauczycieli niepełnozatrudnionych wymiar tych zajęć ulega stosownemu zmniejszeniu,

- godziny nadzorowania i przeprowadzania egzaminów maturalnych,

- godziny przeprowadzania egzaminów ustnych (z wyjątkiem egzaminów: z nauki zawodu, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i maturalnego), w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły lub placówki, licząc przeprowadzenie nie mniej niż 3 egzaminów za 1 godzinę zajęć.

Dla celów obliczenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, przez godzinę ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć jednostkę 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych – jednostkę 55 minut, a przez godzinę pozostałych zajęć – 60 minut.

Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych w kształceniu zaocznym i w kształceniu na odległość następuje w każdym semestrze. W okresie semestru nauczyciel obowiązany jest zrealizować połowę rocznego wymiaru godzin zajęć; za podstawę rozliczenia przyjmuje się, według zapisów w dzienniku lekcyjnym lub protokołach egzaminacyjnych, odbyte godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny nie zrealizowane z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r.

   d) w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Powiatu Grajewskiego.  

Po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Krzysztofem Waszkiewiczem, radnym Powiatu Grajewskiego, Rada Powiatu Grajewskiego wyraziła zgodę na rozwiązanie stosunku pracy. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie wystąpił o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z p. Krzysztofem Waszkiewiczem zatrudnionym
w Zespole Szkół Nr 1 w Grajewie na stanowisku nauczyciela. W uzasadnieniu wskazał, że przyczyna, z powodu której zamierza rozwiązać stosunek pracy nie jest związana z wykonywaniem przez Krzysztofa Waszkiewicza mandatu radnego Powiatu Grajewskiego.

W „Arkuszu Organizacji Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie w roku szkolnym 2018/2019” nastąpiła zamiana polegająca na zmniejszeniu liczby oddziałów w szkole i liczby grup wychowawczych w internacie, czego skutkiem jest zmniejszenie liczby godzin dydaktycznych i opiekuńczych. Z tego powodu nie udało się przydzielić p. Krzysztofowi Waszkiewiczowi godzin w wymiarze co najmniej ½ etatu, co w świetle art. 20 ust.1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zezwala na rozwiązanie stosunku pracy.


9. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.

10. Zamknięcie sesji.   

Na zakończenie obrad Zygmunt Kruszyński, Starosta Powiatu Grajewskiego oraz Maria Jasińska, Skarbnik Powiatu Grajewskiego złożyli podziękowania Radzie za udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu.


e-Grajewo.pl

 

poniedziałek, 28 listopada 2022

Konkurs na stanowisko prezesa SM "Zgoda"

poniedziałek, 28 listopada 2022

Mija termin składania wniosków o 300 plus

Komentarze (1)

Wszystkie echa sesji rady powiatu sa takie same w tej samej tresci w kolko to samo nic nie wiadomo czym konkretnie szanowna rada zajmuje tylko szoly i nauczyciele tym zajmuje sie Ministerstwo Szkolnictwa i Oswiaty i ono decyduje a nie rada powiatu. Od Rady Powiatu oczekuje sie konkretnych rozwiazan inewstycyjnych, powstanie zakladow pracy, remontu Dworca Kolejowego ktory jest oknem na swiat bo teraz powiat nie ma polaczenia z nikim bo z tego dworca nigdzie nie mozna dojechac i nikt nie moze przyjechac to taki ma byc ROZWOJ POWIATU ???????. Ciekawi mnie jakie sa inteprelacje radnych czym oni sie zajmuja ????????. OBECNE Echa Rady POWIATU sa nudne w kolko macieju nikt nic nie wie ????????.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.