środa, 28 lutego 2024

Wiadomości

Echa sesji Rady Powiatu

XXVIII sesja Rady Powiatu Grajewskiego, odbyła się 29. grudnia 2016 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Obrady miały charakter zwyczajny.

 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu Grajewskiego.

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z XXVII sesji Rady Powiatu Grajewskiego.

4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
Informację z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji przedstawił Starosta Grajewski Zygmunt Kruszyński.

5. Informacja o stanie realizacji inwestycji na terenie powiatu grajewskiego.

Wicestarosta Alicja Rutkowska przedstawiła informację o stanie realizacji inwestycji na terenie powiatu grajewskiego.

Informacja o inwestycjach powiatowych zrealizaowanych w 2016 r. (*.pdf)

6. Interpelacje radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2016,

b) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016 – 2019,

Pozytywnie zaopiniowane na Komisji zmiany w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2015-2019 Radni przyjęli jednogłośnie.

c) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Grajewski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

W związku z rozszerzeniem wykazu przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Grajewskiego podjęcie uchwały stało się konieczne.
Nowe przystanki utworzono na:
- Drodze nr 2630B – ul. Elewatorska w Grajewie
- Drodze nr 1810B Grajewo (ul. Fabryczna) – Elżbiecin – Kacprowo – Okół – Łojki – Gackie – Pieniążki
Straciła moc obowiązywania Uchwała nr XXVI/136/16 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Grajewski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

d) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, działających na terenie powiatu grajewskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Podjęta jednogłośnie uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji przyznawanych na finansowanie działalności szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek nauki, prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, zwane dalej „organem prowadzącym”, i funkcjonujących na terenie powiatu grajewskiego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dofinansowania.

Dotacja na jednego słuchacza szkoły, uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, przysługuje w wysokości 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski, pod warunkiem, że organ prowadzący szkołę poda Zarządowi Powiatu Grajewskiego informację o planowanej liczbie słuchaczy, w formie wniosku o udzielenie dotacji, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W przypadku braku na terenie powiatu grajewskiego szkoły publicznej danego typu i rodzaju, kwotę dotacji określa się w wysokości 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju w najbliższym powiecie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju. W przypadku braku najbliższego powiatu prowadzącego szkołę danego typu i rodzaju, kwotę dotacji określa się w wysokości 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju w najbliższym województwie prowadzącym szkołę danego typu i rodzaju.

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, przy czym wykorzystana może być wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań poniesionych w okresie roku budżetowego, na który dotacja została udzielona, niezależnie i tego, którego roku dotyczą te zadania.

9. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
10. Zamknięcie sesji.

Po zakończeniu posiedzenia samorządowcy życzyli sobie pomyślności w nowym roku.

e-Grajewo.pl

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.