Wiadomości

Echa sesji Rady Powiatu

15 grudnia 2016 r. o godz. 13.00 w sali klubowej internatu Zespołu Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie odbyła się XXVII sesja Rady Powiatu Grajewskiego. Obrady miały charakter zwyczajny.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu Grajewskiego.

Protokół z ostatnich obrad Rady Powiatu Grajewskiego został przyjęty jednogłośnie.

  1. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.

  2. Interpelacje radnych.

  3. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

  4. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie uchwalenia  wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2017 – 2020,

b) w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2017,

Przedłożony przez Zarząd Powiatu Grajewskiego projekt uchwały w sprawie budżetu powiatu grajewskiego na 2017 r.  został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Podjęta uchwała wejdzie  w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Dochody budżetu powiatu w wysokości 50 440 656 zł z tego: bieżące 44 441 384 zł; majątkowe 5 999 272 zł,

Wydatki budżetu powiatu w wysokości 51 602 532 zł z tego: bieżące 42 677 013 zł; majątkowe 8 925 518 zł,

W budżecie utworzono rezerwy:
- rezerwę ogólną w wysokości 162 428 zł
- rezerwy celowe w wysokości 197 9926 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 72 926 zł, wydatki bieżące z zakresu kultury fizycznej w wysokości 15 000 zł, wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej w wysokości 20 000 zł, wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90 000 zł.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 161 875 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 161 875 zł

c) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

Radni podjętą uchwałą wyrazili zgodę na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 118/1 o powierzchni 0,02 ha, położonej na terenie obrębu ewidencyjnego Ławsk PGR gmina Wąsosz z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej.

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonanie postanowienia powierzono Zarządowi Powiatu Grajewskiego.

d) w sprawie zmiany Uchwały XXII/112/12 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

Rada dokonała zmian w pierwotnej uchwale z 2012 r., dostosowując jej treść do zmienionych przepisów.

e) w sprawie powołania powiatowej komisji ds. referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.

W skład Powiatowej Komisji wchodzą:

Osoby reprezentujące powiat:
-  Małgorzata Cybula,
- Teresa Pawłowska,
- Kamila Dąbrowska,
- Tomasz Konrad Lamirowski,

Osoby zgłoszone przez inicjatora referendum:
- Anna Kozłowska Białecka,
- Piotr Szymanowski,
- Anna Glińska,
- Agnieszka Mierzejewska.

Rada rozszerzyła porządek obrad o uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2016 r. w Powiecie Grajewskim.
Radni przenieśli końcówkę niewykorzystanych środków z zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej.

 

8. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne

9. Zamknięcie sesji

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.