Wiadomości

Echa sesji Rady Powiatu


24 stycznia 2014 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B odbyła się zwyczajna sesja Rady Powiatu Grajewskiego.Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XLII sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2013 r.
patrz poniżej

6. Informacja o promocji Powiatu Grajewskiego – rozwoju turystyki i agroturystyki.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Grajewski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
b) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowej na 2014,
c) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej na 2014 r.,
d) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Społecznej na 2014 r.,
e) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 r.,
f) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Grajewskiego na 2014 r.
10. Wolne wnioski i sprawy różne.
11. Zamknięcie sesji.


Rada - na wniosek Zarządu Powiatu - rozszerzyła porządek obrad i dokonała pilnych zmian w budżecie powiatu wprowadzając dwa nowe zadania inwestycyjne pn.:

- "Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i terenowych urządzeń sportowych  przy Zespole Szkół w Wojewodzinie",

- "Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Niećkowie",


na łączną kwotę ponad 500 tys. złotych. Obydwa zadania współfinansowane dotacją celową planowaną do otrzymania z FRKF.

---------------------------------

SPRAWOZDANIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W  2013 R.

    W celu realizacji zadań Starosty Grajewskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, w oparciu o postanowienia art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz.595 z późniejszymi zmianami), została utworzona Komisja Bezpieczeństwa i  Porządku.

     W 2013 r. w składzie osobowym  komisji  nie nastąpiły zmiany. W okresie sprawozdawczym komisja  pracowała  w  następującym  składzie:
- p. Jarosław Augustowski -Starosta – Przewodniczący Komisji,
- p. Stanisław Kossakowski - Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego,
- p. Dariusz Latarowski - Radny Rady Powiatu Grajewskiego,
- p. Bożena Perkowska – psycholog,
- ks. Tomasz Chludziński,
- insp. Marek Przybyszewski – Komendant Powiatowy  Policji  w  Grajewie,
- podinsp. Violetta Żelazna – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji  w Grajewie,
- p. Adam Kiełczewski – Burmistrz Grajewa,
- bryg. Andrzej Jabłoński - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie,
- p. Antoni Milewski – Sekretarz Powiatu.
   W posiedzeniach komisji uczestniczyli również (w zależności od realizowanej tematyki) burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu, kierownicy powiatowej administracji zespolonej, komendanci straży miejskiej i gminnej oraz kierownicy placówek pomocy społecznej.    

    Zadania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku określone zostały w art.38a ust 2 w/w ustawy i należą do nich:                                                                
1) Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,                                                            
2) Opiniowanie programów działania pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
3) Przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz  porządku publicznego  i bezpieczeństwa obywateli,
4) Opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych  powiatowych służb, inspekcji i straży, oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,                                                   
5)  Opiniowanie projektu budżetu powiatu – w zakresie, o którym mowa w pkt 1,
6) Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w  sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4,
7)   Opiniowanie zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i  pkt 4-6 zagadnień dotyczących porządku  publicznego  i bezpieczeństwa obywateli.

   Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w 2013 r. odbyła 2 posiedzenia. Frekwencja na posiedzeniach wyniosła średnio 90%. Na każdym posiedzeniu komisji przedstawiana jest bieżąca informacja i ocena dotycząca bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej oraz innych  zagrożeń występujących, bądź mogących wystąpić na terenie powiatu.  Ponadto tematami posiedzeń były m.in. następujące zagadnienia:
*26.06.2013 r.
- Analiza zagrożeń na terenie powiatu;
- Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego "Bezpieczne Wakacje  2013”.                                                                                                  
    Przeprowadzono analizę zagrożeń powiatu i omówiono stan przygotowań oraz  plan działań prewencyjno-kontrolnych na  rzecz  bezpiecznego  wypoczynku  letniego „Bezpieczne Wakacje 2013”. Do Komisji złożono również pisemne informacje  w tym zakresie.
     Analizując problematykę bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży podkreślić należy bardzo duże zaangażowanie w tym zakresie powiatowych służb, inspekcji i straży. Dotychczasowa ich praca prewencyjno - kontrolna przynosi pozytywne rezultaty  i od lat nie notuje się na terenie powiatu  wypadków w trakcie zorganizowanego wypoczynku.

*07.11.2013 r.
- Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu i planowane działania mające na celu minimalizowanie skutków ewentualnych zagrożeń, w  tym przede wszystkim  zagrożenia okresu zimowego;
- Ochrona ludzi i możliwości udzielania pomocy  i wsparcia  ludziom bezdomnym i innym  osobom szczególnie narażonym na skutki zimy oraz  ochrona  infrastruktury   krytycznej.
      Z przedstawionych analiz i informacji wynika, że na terenie powiatu nie występuje problem bezdomności. Istnieje możliwość umieszczenia osób w noclegowniach np. Ełku i Łomży. Największym przy tym problemem jest namówienie zagrożonych osób do skorzystania z tej formy pomocy. Natomiast dużym problemem sygnalizowanym przez policję,  pogotowie ratunkowe i szpital  są osoby  będące pod wpływem alkoholu. Problem potęguje fakt, że w powiecie grajewskim, ani żadnym ościennym nie ma izby wytrzeźwień. W 2013 r. funkcjonariusze Policji uratowali życie lub zdrowie kilkunastu osobom,  które  narażone były na wychłodzenie organizmu, mogące skończyć się  tragicznie.     
       Z analizowanych przez komisję w/w zagadnień wynika, że w 2013 r. na terenie powiatu nie wystąpiły bezpośrednie zagrożenia dla ludzi i mienia w dużych rozmiarach. Nie wystąpiły również zdarzenia mające charakter masowy. W porównaniu do 2012r. na terenie powiatu zanotowano mniejszą ilość pożarów i innych miejscowych zagrożeń. Służby ratownicze powiatu posiadają odpowiednie procedury postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. Służby te w 2013 r. podobnie jak w latach ubiegłych prowadziły monitoring, działania prewencyjno – profilaktyczne, kontrole  oraz ćwiczenia.
     Podejmowane różnorodne programy, akcje i działania planowe, mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, przynoszą pożądane efekty w postaci spadku ilości najcięższych przestępstw, lecz niektóre  rodzaje  przestępstw i  zagrożeń  pozostają na tym samym poziomie. Podkreślić  należy dużą wykrywalność przestępstw, która w niektórych dziedzinach wynosi nawet 100%.
     Przedsięwzięcia profilaktyczne w zakresie poprawy bezpieczeństwa prowadzi przede wszystkim Komenda Powiatowa Policji w Grajewie oraz Państwowa Straż Pożarna we współpracy z innymi służbami i jednostkami jak np. Nadleśnictwem w Rajgrodzie. Starostwo Powiatowe wspomaga te programy np. poprzez zakup  materiałów informacyjnych i propagandowych oraz dofinansowanie programów artystyczno-profilaktycznych dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień.  
    W 2013 r. (podobnie jak w latach ubiegłych) zakupiono dla dzieci i młodzieży artykuły odblaskowe, których używanie poprawi ich widoczność, a tym samym bezpieczeństwo.  Zakupiono i rozprowadzono wśród dzieci i młodzieży również książeczki o tematyce bezpieczeństwa i inne artykuły z nadrukami prewencyjnymi np. długopisy.
     Reasumując, w ocenie komisji, stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie  powiatu  jest  dobry. Jak wynika  z prowadzonych  analiz wzrasta również poczucie bezpieczeństwa publicznego wśród mieszkańców  powiatu. Nie zwalnia to jednak samorządów, instytucji i służb odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa obywateli z obowiązku podejmowania bardziej wytężonych i skutecznych działań mających  na  celu  poprawę tego stanu.  

    Serdecznie dziękuję wszystkim członkom komisji za aktywny udział w jej pracy w 2013 r. oraz bezpośrednim realizatorom szerokiego wachlarza zadań w zakresie poprawy  bezpieczeństwa publicznego  mieszkańców.


niedziela, 26 marca 2023

Jak zrobić palmę wielkanocną?

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.