wtorek, 27 lutego 2024

Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 6939 wyświetleń

Echa sesji Rady Miasta

30 listopada br. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbyła się XXVIII  sesja Rady Miasta Grajewo.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad XXVIII Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zapytania i interpelacje radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał.

Rada Miasta Grajewo jednogłośnie, w głosowaniu jawnym przyjęła sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;

Radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat.

b) przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2017 rok;

c) przyjęcia rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok;

Głównym celem Programu współpracy jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta Grajewo. Do celów szczegółowych Programu zaliczamy:
- kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną a organizacjami,
- umacnianie w świadomości społecznej poczucia współodpowiedzialności za społeczność lokalną i realizację jej potrzeb,
-  stwarzanie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców Miasta  w celu skuteczniejszego zaspokajania potrzeb zbiorowych,
- budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez promowanie aktywności społecznej dorosłych, młodzieży i dzieci, w tym działań wolontarystycznych,
- uzupełnianie przez organizacje działań Miasta w zakresie nie obejmowanym przez jednostki samorządowe,
-  zwiększanie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
- poznanie środowiska organizacji w mieście,
- promowanie działalności organizacji pozarządowych.

Współpraca miasta Grajewo z organizacjami opiera się na zasadach :

- pomocniczości, która oznacza, że Burmistrz zleca realizację zadań publicznych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób profesjonalny, terminowy i spełniający oczekiwania odbiorców,

- suwerenności stron, która oznacza, że stosunki pomiędzy Miastem a organizacjami są

kształtowane z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności

statutowej,

-  partnerstwa, które oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów

w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów;

- efektywności, która oznacza, że partnerzy uznają za podstawowe kryterium zlecania zadań

publicznych osiąganie maksymalnych efektów z ponoszonych nakładów,

- uczciwej konkurencji i jawności, co oznacza w szczególności, że partnerzy są rzetelni i uczciwi, działania i procedury są przejrzyste, decyzje są obiektywne, wszyscy potencjalni realizatorzy zadań publicznych mają jednakowy dostęp do informacji i jednakowe możliwości ubiegania się o dotacje.

d) przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miasta Grajewo na okres od 1.01.2017 r. do 31.03.2017 r.;

Jednogłośnie podjętą uchwałą Radni przedłużyli obowiązywanie dotychczasowych taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r.

e) upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Grajewie”;

Na mocy podjętej uchwały Burmistrza Miasta Grajewo został upoważniony do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Rozbudowa i przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Grajewie" w ramach Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium wykonalności tego projektu przedsięwzięcia. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

f) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;

Podjętą uchwałą Radni określili stawki opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

  • prowadzenia robót w pasie drogowym,

  • umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

  • umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

  • zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione powyżej

Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, w przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych, za każdy dzień zajęcia stawki są następujące:

- przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości - 1 zł,

- przy zajęciu jezdni powyżej 20 % do 50 % szerokości - 4 zł,

- przy zajęciu jezdni powyżej 50 % do całkowitego zajęcia jezdni – 6 zł.

Stawkę 1 zł stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.
 

Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego przyjęto roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

- w jezdni – 20 zł,

- poza jezdnią – 18 zł.

Przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50 %.


Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego na umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam ustalono stawki opłat za 1 m2 powierzchni:

- pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 0,20 zł,

-  pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,10 zł,

-  pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowe (koperty) - 0,20 zł,

- pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoisko handlowe - 1 zł,

-  pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektów nadwieszonych nad pasem drogowym (np. balkony, wykusze, przejścia nad drogą) – 0,05 zł.


Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawki opłaty w wysokości: za 1 m2 powierzchni reklamy – 1 zł.
 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi Miasta. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Straci moc obowiązywania uchwała Nr XXII/134/04 Rady Miasta Grajewo z dnia 27 października 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

Od 1 stycznia 2017 r. na terenie Miasta Grajewo obowiązują następujące stawki podatku od nieruchomości:

  • od gruntów:

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1 m2 powierzchni,

- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni,

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,31 zł od 1 m2 powierzchni,

- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 zł od 1 m2 powierzchni,

  • od budynków lub ich części:

- mieszkalnych – 0,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

  • od budowli – 2 % ich wartości określonej na postawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

h) określenia wzoru deklaracji i informacji podatkowych;

Radni uchwałą określili wzory deklaracji i informacji podatkowych dotyczących:

- deklaracji na podatek od nieruchomości (DN - 1),
- informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (IN - 1),
- deklaracji na podatek rolny (DR - 1),
- deklaracji na podatek leśny (DL – 1)
- formularza dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (ZN – 1/A),
- formularza dane o nieruchomościach (ZN - 1/B),

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2017 r.

i) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2016 – 2026;

j) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2016 rok.

Porządek obrad rozszerzono o przyjęcie stanowiska w sprawie budowy drogi ekspresowej  S-16  Ełk – Grajewo – Mońki – Knyszyn.

6. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
7. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej. 
8. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miasta.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie XXVIII Sesji Rady Miasta.

 

Komentarze (2)

o widzę stawki za zajęcie pasa drogowego to może w końcu coś zrobią z tym warsztatem przy konstytucji. Zawsze trzeba omijać ten parking samochodów i uważać aby na przejściu kogoś nie przejechać.

a gdzie nagranie video? chętnie bym posłuchał

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.