środa, 8 lutego 2023

Wiadomości

Echa sesji Rady Miasta

5 września 2016 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul.  Strażackiej 6a odbyła się XXV sesja Rady Miasta Grajewo. Obrady miały charakter nadzwyczajny.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad XXV nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2016-2026;

Radni podjętą uchwałą dokonali zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2016-2026, wynikających ze zmian w budżecie miasta na 2016 r., wprowadzonych uchwałą Rady miasta Grajewo dnia 5 września 2016 r. oraz zarządzeniem Burmistrza z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zmiany w latach 2017 – 2026

- w celu zachowania trwałości zrealizowanego przez Miasto Grajewo projektu p.n. „Rozwój oferty turystycznej Miasta Grajewo poprzez inwestycje w budowę infrastruktury turystyczno – rekreacyjno – sportowej” zadanie prowadzenia Muzeum Mleka powierzono własnej samorządowej instytucji kultury – Grajewskiemu Centrum Kultury (GCK), które odpowiedzialne będzie za wyposażenie obiektu w elementy ekspozycyjne i multimedialne a także za zarządzanie Muzeum – obsługę klientów, bieżące utrzymanie, dokonywanie drobnych napraw, zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzających należy zabezpieczyć środki w planie wydatków w formie dotacji celowej i podmiotowej dla GCK według wyszczególnienia:

a) w 2017 r. kwotę 250 000 zł w formie dotacji celowej na  zakup wyposażenia Muzeum Mleka w elementy ekspozycyjne i multimedialne (II etap) – zmniejszając środki na nowe wydatki inwestycyjne w 2017 r.

b) w latach 2017 – 2026 na bieżące funkcjonowanie Muzeum Mleka w każdym roku trzeba zabezpieczyć kwotę 465 000 zł. Roczny plan wydatków w formie dotacji podmiotowej został pomniejszony o planowane przychody GCK z tytułu funkcjonowania Muzeum (500 000 zł – 35 000 zł = 465 000 zł)

W wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej nie wprowadzono żadnych zmian.

b) zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2016 rok.

Podjętą uchwałą wprowadzono następujące zmiany:

1. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 877 000 zł. Zmiany dotyczą:
- wpływu (ponad plan) kwoty 854 000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowej;
- wpływu z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w kwocie 11 616 zł oraz dochody z tytułu najmu składników majątkowych Pływalni Miejskiej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w kwocie 11 384 zł.

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

1. zwiększenia na kwotę 877 000 zł:

a) w związku z powierzeniem prowadzenia Muzeum Mleka własnej samorządowej instytucji kultury – Grajewskiemu Centrum Kultury (GCK), które odpowiedzialne będzie za wyposażenie obiektu w elementy ekspozycyjne i multimedialne a także za zarządzanie Muzeum – obsługę klientów, bieżące utrzymanie, dokonywanie drobnych napraw, zapewnienie bezpieczeństwa odwiedzających w planie GCK zabezpieczono środki:

- 750 000 zł w formie dotacji celowej na zakup wyposażenia Muzeum Mleka w elementy ekspozycyjne i multimedialne (I etap);

- 4 000 zł w formie dotacji celowej na zakup sprzętu elektronicznego do Muzeum Mleka o wartości powyżej 3 500 zł;

- 65 000 zł w formie dotacji podmiotowej na  na umeblowanie pomieszczeń biurowych, socjalnych, sali konferencyjnej i holu wejściowego Muzeum Mleka;

- 16 000 zł wyposażenie w sprzęt elektroniczny Muzeum Mleka;

- 19 000 zł koszty funkcjonowania Muzeum Mleka w IV kwartale br.

Łączna kwota 854 000 zł.

b) przeznaczenia kwoty 23 000 zł na zakup kosiarki do wykonywania prac pielęgnacyjnych na obiektach sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grajewie

Przesunięcie środków na kwotę 90 000 zł jest następujące:

a) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 81 000 zł z planu finansowego MOSiR (kryta pływalnia) z przeznaczeniem na dotację podmiotową GCK na koszty funkcjonowania Muzeum Mleka w IV kwartale br.

b) dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 9 000 zł z planu finansowego MOSiR (kryta pływalnia) z przeznaczeniem na zakup energii do budynku Muzeum Mleka do chwili przekazania budynku dla GCK w nieodpłatne użyczenie.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 79 587 657 zł z tego: dochody bieżące w wysokości 72 372 574 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 215 083 zł

2) po stronie planowanych wydatków 82 287 657 zł z tego wydatki bieżące w wysokości 71 505 523 zł, wydatki majątkowe w wysokości 10 782 134 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 2 700 000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 700 000 zł.

Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie 1 500 000 zł oraz spłata rat z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 200 000 zł zostanie dokonana z przychodów pochodzących z wolnych środków stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 700 000 zł.

4. Zamknięcie XXV nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta.

 

e-Grajewo.pl
 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.