Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 5766 wyświetleń

Echa sesji Rady Miasta

24 sierpnia 2016 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbyła się XXIV Sesja Rady Miasta Grajewo.


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad XXIV Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Zapytania i interpelacje radnych.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał.

Rada Miasta Grajewo jednogłośnie, w głosowaniu jawnym przyjęła sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał.

5. Informacja na temat gospodarki odpadami komunalnymi w I półroczu.

Odbiorem odpadów komunalnych z terenu miasta Grajewo w okresie od 1.07.2015 r. do 30.06.2016 r.  zajmowało się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Grajewie. Zawarta umowa na odbiór odpadów opiewała na kwotę 606 113,58 zł.

Na mocy porozumienia, usługi zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Grajewo wykonuje spółka BIOM z Dolistowa za kwotę 318,60 zł brutto za 1 Mg (tona) zmieszanych odpadów komunalnych. W I półroczu do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce zostało przekazane 2 308,44 Mg odpadów zmieszanych, za które zapłacono kwotę 735 468,97 zł.

Przez okres sześciu miesięcy br. zostały selektywnie zebrane i przekazane do odzysku następujące ilości odpadów (Mg = 1 tona):
- 2,03 Mg zużytych opon,
-248,66 Mg zmieszanych odpadów z betonu,
- 43,13 Mg gruzu ceglanego,
- 0,38 Mg odpadów innych materiałów ceramicznych,
- 4,87 Mg papieru i tektury,
- 9,11 Mg szkła,
- 14,65 Mg tworzyw sztucznych,
- 0,58 Mg metalu,
- 50,04 Mg odpadów ulegających biodegradacji,
- 49,16 Mg odpadów wielkogabarytowych,
- 46 Mg popiołu

Razem przekazano 545,8 Mg (499,8 Mg + 46 Mg popiołu)

Wydatki poniesione na gospodarkę odpadami:
- wydatki na administrację i obsługę systemu w tym płace pracowników, materiały biurowe, konserwacja programu komputerowego – 84 311,78 zł,
- wydatki na organizację i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – 47 250 zł
- wydatki dotyczące odbioru odpadów komunalnych – 353 566,22 zł
- wydatki dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych – 868 707,49 zł

Razem wydatki w I półroczu br.: 1 353 835, 49 zł

Wpływy z naliczeń opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wynikające z deklaracji planowano na cały 2016 r. na kwotę 2 620 926,09 zł przy zachowaniu dotychczasowych stawek opłat. Według stanu na dzień 30.06.2016 r. wykonanie budżetu wyniosło 1 350 826,37 zł (zaległości w kwocie 12 289,58 zł).

 

6. Informacja o kosztach i przebiegu imprezy „Dni Grajewa 2016”.

Tegoroczne obchody Dni Grajewa przybrały nową formułę, trwały cały miesiąc i obejmowały kilkanaście wydarzeń – m.in. Dzień Dziecka z MOSiR, Rowerowy Rajd Wilka, Piknik Familijny i Dzień Dziecka z GCK, Gala Wilka Roku, Święto 9 PSK i piknik militarny, III Grajewski Piknik z Folklorem, finał Dni Grajewa – koncert zespołu Enej.

Zgodnie z wieloletnią tradycją finał Dni Grajewa odbył się w dwudniowej formule. Pierwszy dzień (2 lipca br.)poświęcony był wydarzeniom sportowym. W ramach tego dnia przeprowadzono m.in. Bieg Rodzinny, Turniej w Plażowej Piłce Siatkowej, Zawody dla Najwytrwalszych Kobiet i Mężczyzn, Turniej Wymiatacze. Drugi dzień (3 lipca br.)był dniem muzycznym. Na scenie zaprezentowali się: DJ Megot (Artur Gliński), zespół Mega, zespół The Last Ride oraz gwiazda wieczoru – zespól Enej. W związku z niesprzyjającą pogodą nie odbyły się zaplanowane gry, zabawy, konkury i animacje dla najmłodszych.

Łączny koszt imprezy masowej finał Dni Grajewa (dzień muzyczny) wyniósł 110 802 zł brutto.Przychody z wpłat za roztawienie stoisk (ogródka piwnego, placu zabaw dla dzieci, reklamowego oraz innych) wyniosły 6 264 zł netto.

7. Stan przygotowania szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017: remonty wykonane w czasie wakacji, zabezpieczenie miejsc w przedszkolach w kontekście potrzeb w mieście-liczba sześciolatków w klasach pierwszych, klasy integracyjne w szkołach, klasy sportowe w szkołach, kadra.
 

8. Informacja na temat oświetlenia ulicznego w mieście.

Na terenie miasta funkcjonuje instalacja oświetlenia ulicznego, w której skład wchodzi ok. 1768 punktów świetlnych usytuowanych w pasach dróg publicznych.

W br. planowana jest realizacja nowych linii oświetleniowych w ul. Ekologicznej, Geodetów, Spokojnej, Robotniczej oraz na terenie ZSM nr 3 przy placu Skate Parku.

W I półroczu br. ze środków przeznaczonych na zapewnienie oświetlenia ulic i placów w mieście wydano kwoty:
- 131 030,85 zł na zakup energii elektrycznej od PGE Obrót S.A. w Białymstoku,
- 74 823,63 zł za przesył energii elektrycznej od PGE Dystrybucja S.A. w Białymstoku,
- 19 412,95 zł na konserwację oraz naprawy sieci energetycznej i instalacji oświetleniowej,
- 2 460 zł na demontaż świątecznej dekoracji świetlnej,
- 758,87 zł na zakup materiałów do naprawy posiadanych dekoracji świetlnych oraz materiałów do naprawy oświetlenia ulicznego,
- 2 595,30 zł na wymianę 38 zniszczonych drzwiczek w słupach oświetleniowych.

 

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;

Radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat.

b) uchwalenia „Programu usuwania barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi)”;

Miejscy radni uchwalili Program usuwania barszczu Sosnowskiego. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, wykonanie powierzono Burmistrzowi Miasta.

Przypomnijmy: Barszcz Sosnowskiego jest gatunkiem rośliny zielnej, należącej do grupy selerowatych. Ziele poprzez inwazyjne rozprzestrzenianie się stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt, a także wywołuje niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym.

Niebezpieczną roślinę spotkać można wszędzie: na łąkach, w przydrożnych rowach i polach, na poboczach dróg i szlaków turystycznych. Wskazywane w większości przez mieszkańców, w Grajewie największe skupiska barszczu występują: na zboczu schodzącym do torów w okolicy Zespołu Szkół Miejskich Nr 1; w okolicach rowu na ul. Ks. A. Pęzy 29; na ul. Działkowej; za ogrodzeniem przy bloku nr 65 A os. Południe;  od strony jeziora Brajmura w rowach na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. H. Sawickiej oraz w rowie przy ul. Wiórowej. 

Miasto corocznie podejmuje działania, by skutecznie zapobiegać rozprzestrzenianiu się inwazyjnego gatunku.

c) zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury- Miejskiego Domu Kultury w Grajewie i Grajewskiej Izby Historycznej oraz utworzenia Grajewskiego Centrum Kultury;

Na mocy podjętej uchwały w załączniku do Uchwały Nr XIII/102/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 września 2015 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Domu Kultury w Grajewie i Grajewskiej Izby Historycznej oraz utworzenia Grajewskiego Centrum Kultury w rozdziale 3 „Organizacja i zarządzanie” paragraf 7 ust. 1 otrzymał brzmienie:

- w skład Grajewskiego Centrum Kultury wchodzi grajewska Izba Historyczna oraz Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

d) wprowadzenia oraz określenia wysokości opłaty prolongacyjnej;

W związku ze zmianą w 2016 r. ustawy Ordynacja podatkowa zaszła konieczność uregulowania opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód Miasta.

Podjętą uchwałą wprowadzona stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Obniżona stawka wynosi 50% odsetek za opóźnienie. Wysokość opłaty nie może przekraczać obniżonej stawki odsetek za zwłokę.

Straciła moc uchwała nr XVI/86/07 Rady Miasta Grajewo z dnia 6 grudnia 2007 r.

e) udzielenia pomocy finansowej przez miasto Grajewo powiatowi grajewskiemu;

Na mocy przyjętej uchwały, powiat grajewski otrzyma kwotę 5 000 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przemysłowej pralnico – wirówki na potrzeby pralni Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szczuczynie 

f) udzielenia pomocy finansowej przez miasto Grajewo powiatowi grajewskiemu;

 

Jednogłośnie podjętą uchwałą miejscy radni udzielili z budżetu Miasta Grajewo pomoc finansową w kwocie 431 469 zł w formie dotacji celowej powiatowi grajewskiemu z przeznaczeniem dla Szpitala Ogólnego w Grajewie na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem Porodowym w ramach Oddziału Położniczo – Ginekologicznego Szpitala"

g) udzielenia pomocy finansowej przez miasto Grajewo powiatowi grajewskiemu;

Podjętą uchwałą z budżetu Miasta Grajewo udzielono kwotę 358 500 zł w formie dotacji celowej powiatowi grajewskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1802B Grajewo (ul. Konopska) – Konopki – Cyprki – Kurki - Tarachy -  Bęćkowo – Szczuczyn w km 0+000-3+430" w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.

 

h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2016 – 2027; 

i) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2016 rok.

Porządek obrad rozszerzono o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rady Miasta, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych.

10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

11. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.

12. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miasta.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zamknięcie XXIV Sesji Rady Miasta.

 

e-Grajewo.pl

 

środa, 18 maja 2022

Wypadek za Mońkami

środa, 18 maja 2022

Strażacy pomagają pogorzelcom

Komentarze (2)

A jak zakończyła się sprawa tych milionów złotych odsetek za basen?

Miasto ma problem z całą inwestycją, więc chyba lepiej to przemilczeć.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.