poniedziałek, 4 grudnia 2023

Wiadomości

Echa sesji Rady Gminy

28 października br. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grajewie ul. Komunalna 6 odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Grajewo.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Grajewo odbytej w dniu 9 września 2016 roku.

Protokół z sesji został przyjęty jednogłośnie.

4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja przedstawiciela Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Grajewie na temat wystąpienia  na terenie powiatu grajewskiego choroby Afrykańskiego Pomoru Świń. 

Na terenie powiatu grajewskiego nie stwierdzono ogniska choroby Afrykańskiego Pomoru Świń. Wystąpienie przedstawiciela Biura Powiatowego ARiMR dotyczyło analizy wprowadzonych  18 października br. zmian przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt. Zgodnie z nowymi regulacjami:

1. Numer identyfikacyjny świni jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, albo innej siedziby stada, w której zwierzę przebywało powyżej 30 dni.

2. Posiadacz trzody chlewnej zobowiązany jest oznakować należące do niego zwierzęta w terminie 30 dni od dnia urodzenia. Oznakowania dokonuje się poprzez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym.

3. W przypadku opuszczenia przez świnię siedziby stada urodzenia, przed upływem 30 dni od dnia ur., rolnik zobowiązany jest oznakować świnię kolczykiem przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada.

4. W przypadku, gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada ur. i przebywa w niej dłużej niż 30 dni posiadacz świni jest zobowiązany dodatkowo oznakować to zwierzę poprzez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w którym zwierzę przebywa powyżej 30 dni.

5. W terminie 7 dni od dnia oznakowania świni, należy zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oznakowanie zwierzęcia, podając liczbę oznakowanych zwierząt.

6. W przypadku utraty kolczyka, także elektronicznego, posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń)  zobowiązany jest oznakować zwierzę duplikatem kolczyka albo duplikatem kolczyka zawierającym el. identyfikator w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego duplikatu.

7. Posiadacz trzody chlewnej zobowiązany jest zgłosić kier. BP ARiMR zmianę liczebności stada świń w terminie 7 dni od dnia następujących  zdarzeń:

 • zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia, przywozu z państw trzecich albo państw członkowskich,

 • uboju zwierzęcia gospodarskiego.

Rolnik musi podać liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada oraz miejsce pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

8. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub gdy dojdzie do wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, podlegającej obowiązkowi zwalczania i zostanie określony obszar zapowietrzony, zagrożony lub inny obszar podlegający ograniczeniom, posiadacz świń zobowiązany jest zgłosić kier. BP ARiMR zmianę stanu stada świń w terminie 24 godzin od dnia następujących zdarzeń:

 • zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada,  

 • uboju zwierzęcia gospodarskiego,

Rolnik musi podać liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada oraz miejsce pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

9. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia. Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje kier. BP w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.

10. Po to, by nadać numer w Rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, prowadzonym przez ARiMR, należy zgłosić kier. BP siedzibę stada, miejsce prowadzenia działalności nadzorowanej przez Inspekcję Weterynaryjną. Obowiązek ten spoczywa na:

 • posiadaczu zwierzęcia gospodarskiego,

 • podmiocie prowadzącym miejsce gromadzenia zwierząt,

 • podmiocie prowadzącym działalność nadzorowaną w zakresie targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt,

 • podmiocie prowadzącym działalność nadzorowaną w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,

 • podmiocie prowadzącym rzeźnię,

 • podmiocie prowadzącym zakład przetwórczy lub spalarnię.

Zgłoszenia należy dokonać:

 • nie później niż w dniu:

 • wprowadzenia pierwszego zwierzęcia gospodarskiego do siedziby stada lub miejsca gromadzenia zwierząt,

 • uboju pierwszego zwierzęcia gospodarskiego,

 • unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego w zakładzie przetwórczym lub spalarni

 • w terminie 14 dni od dnia:

 • wydania decyzji powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt,

 • wydania decyzji stwierdzającej spełnianie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie części wsi Konopki, Konopki - Kolonie, Mierucie, Cyprki, Flesze, Łękowo, Kacprowo i Wierzbowo, gmina Grajewo.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szymany, gmina Grajewo.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wierzbowo, gmina Grajewo.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo.

Przyjęte jednogłośnie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szymany, części wsi Wierzbowo oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo weszły w życie z dniem podjęcia.

11. Podjęcie uchwały  w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami miejscowości Brzozowa konsultacji dotyczących zmiany nazwy miejscowości Brzozowa na Brzozowo.

Na mocy podjętej uchwały, konsultacje przeprowadzi się z mieszkańcami miejscowości Brzozowa w celu poznania ich opinii w sprawie zmiany nazwy miejscowości Brzozowa na Brzozowo. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach 21.11.2016 r. do 6.12.2016 r. na podstawie ankiet.

Ankiety konsultacyjne będą udostępnione mieszkańcom miejscowości Brzozowa w:

a) Sekretariacie Urzędu Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6,

b) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grajewo bip.ug.grajewo.wrotapodlasia.pl,

c) na stronie internetowej gminy Grajewo www.gminagrajewo.pl

Wypełnione ankiety mieszkańcy mogą składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Grajewo lub przesłać na adres uggrajewo@onet.pl

12. Przedstawienie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzający rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 za 1 dt (decytona – jednostka miary stosowana w rolnictwie. Zastąpiła stosowaną wcześniej jednostkę miary w postaci kwintala 1 decytona = 0,1 tony = 1 kwintal = 100 kg)

13. Przedstawienie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. wyniosła 191,01 zł za metr sześcienny.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2017 rok.

Podjętą uchwałą Radni określili stawki podatku od nieruchomości na 2017 r. w następującej wysokości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł m2 powierzchni użytkowej,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych,  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,47 zł m2 powierzchni użytkowej,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) budynków mieszkalnych - 0,75 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielających tych świadczeń – 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  7,62 zł 1 m2 od powierzchni użytkowej,

3) od budowli 2% ich wartości określonej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2017 r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na mocy podjętej uchwały stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Grajewo wynoszą:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 580 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 800 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton  - 1 018 zł,

2) od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia od 124 zł do 3 059 zł,

3) od ciągników siodłowych lub balastowych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 575 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 790 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1 008 zł,

4) od ciągników siodłowych i balastowych lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia od 556  zł  do 2 977 zł,

5) od przyczep lub naczep które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 991 zł,

6) od przyczep lub naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia – 309  zł do 1 669  zł,

7) od autobusów o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 22 miejsca – 1 551 zł

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca – 1 899 zł

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2017 r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Grajewo na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

W Gminie Grajewo stosowana jest jednakowa taryfa dla wszystkich grup odbiorców. Wysokość cen i stawek opłat za dostawę wody określono netto wynosi 2,67 zł plus 8 % podatku VAT za metr sześcienny. Rozliczenie za dostawę wody następuje w oparciu o wskazanie wodomierzy, a w przypadku ich braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

Wykonanie uchwały powierzono Wójtowi Gminy, przyjęta stawka będzie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

17. Informacja Wojewody, Wójta, Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grajewie oraz Przewodniczącego Rady Gminy Grajewo w sprawie analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników Urzędu Gminy za 2015 rok.

18. Rozpatrzenie wyników przeprowadzonej w dniu 27 września br. przez Komisję Rewizyjną kontroli oraz przyjęcie wniosków i zaleceń pokontrolnych.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016.

Porządek obrad rozszerzono o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Prostki na wykonanie remontu drogi Grajewo – Mierucie.

20. Zapytania i wolne wnioski.

21. Zamknięcie obrad.


e-Grajewo.pl
 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.