sobota, 28 maja 2022

Wiadomości

Echa Sesji Rady Gminy

21 czerwca 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Komunalnej 6 odbyła się  VIII sesji Rady Gminy Grajewo z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 27 kwietnia  2011 roku.   
  4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.

      Działania podejmowane przez gminę w okresie między sesjami  to m.in. wyjazd wraz z sołtysami na Mszę Dziękczynną za beatyfikację Jana Pawła II, Powiatowe Zawody OSP, wyjazd studyjny na tereny gminy Suwałki, w celu zdobycia informacji dotyczących działania farm wiatrowych.
      Stanisław Szleter podczas przedstawiania sprawozdania zwrócił uwagę, iż w ostatnim okresie wykonywane były prace m.in. we wsi Godlewo (przy dużej pomocy ze strony sołtysa) oraz we wsiach Kurejwa, Flesze, Białaszewo.  Wójt naświetlił również fakt, iż gmina otrzyma od Powiatowego Zarządu Dróg ok. 30 tys. zł. Jednak nie będą one przekazane w formie pieniężnej, lecz za te kwotę zostaną wykonane prace takie jak: ułożenie chodników oraz odnowienie przystanków PKS.
 
  5. Interpelacje radnych.
  6. Złożenie sprawozdań za 2010 rok  z:
      a/ działalności Wójta Gminy Grajewo,
      b/ realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Grajewo,
      c/ działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie,
      d/ działalności Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie,
      e/ pomocy społecznej z zadań własnych i zleconych realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2011 rok,
      f/ działalności Straży Gminnej Gminy Grajewo,
      g/ działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Wojewodzinie.
  7. Rozpatrzenie sprawozdań za 2010 rok z:
      a/ wykonania budżetu gminy,
Dochód Gminy Grajewo za rok 2010 wynosił ponad 16 000 000 zł, natomiast wydatki to ok. 17 300 000 zł.
      b/ sprawozdania finansowego,
      c/ przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Grajewo,
      d/ przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Wójta Gminy Grajewo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok,
      e/ przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2010 rok,
      f/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo:
      a/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo za 2010 rok,
      b/ przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną  Rady Gminy Grajewo wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2010 rok,
  c/ głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo. – uchwała podjęta została jednogłośnie.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych świadczone przez Gminny Zakład Komunalny w Wierzbowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za usługę w zakresie wywozu nieczystości ciekłych przez Gminny Zakład Komunalny w Wierzbowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Grajewo do ustalenia opłat za amatorski połów ryb w stawach stanowiących własność Gminy Grajewo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku   Komunalnego Biebrza.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Grajewo do spółki prawa handlowego pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania własnego Gminy Grajewo w  zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: ”Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.
15. Rozpatrzenie prośby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie w sprawie partycypacji gminy w kosztach zakupu dwóch nieoznakowanych radiowozów na potrzeby miejscowej jednostki do działań operacyjno- rozpoznawczych.
16. Rozpatrzenie wyników przeprowadzonej w dniu 26 maja b.r. przez Komisję Rewizyjną kontroli oraz przyjęcie wniosków i zaleceń pokontrolnych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2011 – 2025.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.