sobota, 25 czerwca 2022

Wiadomości

Decyzja o lokalizacji drogi

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi

    Stosownie do art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80 poz.721 z póżn. zm.) zawiadamia się o wydaniu przez Starostę Grajewskiego w dniu 02.10.2008 roku decyzji  nr 3/08 o ustaleniu lokalizacji drogi ,,przebudowa ulicy Bargłówek w Radziłowie na odcinku o długości 558m w km 0+000 – 0+458; 0+000 – 0+100 wraz z poprawą odwodnienia drogi, przebudową infrastruktury technicznej” - na działkach o nr ewidencyjnych: 1054/4, 1447, 1485, 1488/2, oraz na części działki o nr 1053/2 w obrębie miejscowości Radziłow, przy czym działki nr 1054/4, 1447, 1485, 1488/2 z uwagi na przeznaczenie ich pod projektowaną drogę gminną oraz w związku z § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454) nie zostały objęte projektem podziału.
    Decyzja zatwierdza jednocześnie podział nieruchomości na potrzeby drogi zgodny z wykazem działek ewidencyjnych przedstawionym niżej (oznaczenia: przed nawiasem)

Gmina Radziłów - obręb miejscowości Radziłów:
1.działka o nr 1053/2, o powierzchni: 0,8686ha
a)1053/3 o powierzchni 0,0303ha b)1053/4 o powierzchni 0,8383ha

ppkt.a) – nieruchomości powstałe po podziale przeznaczone pod inwestycję.

    Stronami postępowania w sprawie są: właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości ww. działek i nieruchomości znajdujących sie w obszarze oddziaływania obiektu. Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego za  pośrednictwem Starosty Grajewskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
    Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2000r.  NR 98, poz. 1071, z póżn. zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie- doręczenie uważa się za dokonanie po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    Jednocześnie, na podstawie art. 32 i art. 19 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.NR 129 z 2006 roku, poz.902 z póź. zm.) informuje się o zamieszczeniu w ,,Publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" danych o powyższej decyzji.
    Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24, tel. nr 086-273-84-69, gdzie również znajduje sie ,,Publicznie dostepny wykaz danych  zawierających informacje o środowisku i jego ochronie".
    Decyzja wraz z załącznikami znajduje się także w Urzędzie Gminy w Radziłowie.


                                                                                             Z up. STAROSTY
                                                                                             Mariusz Mikielski

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.